iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

Org ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การ (The Basic Knowledge of Organization)

องค์การ (Organization) เป็นระบบการทำงานที่เกิดจากการแปรสภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ โดยจะประกอบด้วยการนำเข้าทรัพยากรมาจัดการในระบบ จากนั้นองค์การก็จะมีการปรับเปลี่ยนแปรสภาพสิ่งที่นำเข้าไปด้วยวิธีการและเครื่องมือเช่น กระบวนการจัดการ กระบวนการผลิต เครื่องมือเครื่องจักร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้เช่น สินค้า ผลิตภัณฑ์ การบริการและการค้า ภายในระบบขององค์การธุรกิจจะประกอบด้วยระบบย่อยมากมาย ซึ่งต้องมีการแปรสภาพจนกระทั่งเป็นสินค้าและบริการ

องค์การ มีการสรุปประเด็นสำคัญความหมายไว้ ดังนี้

- องค์การ ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

- องค์การ มีการดำเนินงานและมีการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันภายในองค์การ

- องค์การ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน

- องค์การ มีระบบการเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเพื่อความอยู่รอดขององค์การ

- องค์การ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

องค์การ คือ การรวมตัวของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ก่อให้เกิดระบบสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม และบรรทัดฐาน เพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ได้กำหนดตั้งไว้ และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มบุคคลภายในองค์การ รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนระบบภายในองค์การ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีทั้งภายในและภายนอก องค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

องค์การ คือ การรวมตัวของบุคคลที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างมีจิตสำนึกองค์การ มีลักษณะเป็นระบบมีการบริหารการจัดการเป็นกระบวนการ และบูรณาการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารองค์การจึงจำเป็นต้องบริหารองค์การโดยรวบรวมเอากลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การนำไปสู่การปฏิบัติ โดยตระหนักถึงบทบาทความร้บผิดชอบ วัตถุประสงค์แนวคิดและหน้าที่ในการบริหารองค์การ ตลอดจนทักษะของนักบริหารองค์การในแต่ละคนโดยเฉพาะทักษะของ นักบริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับตัน ประกอบกับการบริหารทรัพยากรภายในองค์การ เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และวิธีการบริหาร ด้วยการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด ทั้งนี้องค์การยังต้องปรับตัวเองพัฒนาตนเองให้เป็นองค์การแห่งอนาคตที่สามารถอยู่ได้ในอนาคตอย่างยั่งยืนและประสบความสำเร็จอีกด้วย

การศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การ จะช่วยให้ผู้บริหารองค์กรมีความเข้าใจสามารถบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือแม้แต่ผู้ที่ปฏิบัติงานในองศ์การที่เป็นส่วนสำคัญก็จะเข้าใจและทำงานได้ตามเป้าหมายองค์การ นักบริหารที่ดีต้องมีการจัดการหรือบริหารองศ์การให้อยู่ได้อย่างดีมีเสถียรภาพมั่งคงและเติบโตได้ดี แม้จะอยู่ภายใต้สภาวะการแข่งขันและสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักบริหารต้องบริหารองค์การโดยรวบรวมเอากลุ่มกิจกรรมที่มีในองค์การมาวางแผนและจัดการให้เหมาะสม เช่น การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) การตัดสินใจ (Decision Making) ภาวะผู้นำ ( Leadership ) และการควบคุม (Controlling) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องและกลมกลืน ทำให้เกิดความสำร็จในเป้าหมายขององค์การ โดยมีประสิทธิภาพ (Eficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และความประหยัด (Economy) หรือที่เรามักพูดกันสั้น ๆ ว่าเป้าหมายที่จะต้องได้ผล 3 ด้านคือ ถูกต้อง ถูกใจ และถูกเงิน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมดูที่

Org ลักษณะกระบวนการขององค์การ (Organizational process characteristics)

Org ประเภทขององค์การ (Organization type)

Org การเจริญเติบโตและวงจรชีวิตขององค์การ (Growth and life cycle of the organization)

Org บทบาทและวัตถุประสงค์ขององค์การ (Organization roles and objectives)

Org ทักษะในการบริหารองค์การ (Organizational management skills)

Org ระดับผู้บริหารองค์การ (Executive level Organization)

Org ทรัพยากรในการบริหารองค์การ (Organization management resources)

Org แนวคิดที่ทำให้องค์การในอนาคตประสบความสำเร็จ (Concepts that make future organizations successful)

Org ความสำคัญขององค์การ (The importance of the organization)

ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน (4M in Business)

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว Innovation เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Org ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การ (The Basic Knowledge of Organization)

 

ที่มา

ภาพและรวบรวมข้อมูล

www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว การจัดการธุรกิจ (Business Management) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

การจัดการธุรกิจ (Business Management)

-------------------------------------------------

 

 

-

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward