iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

Org แนวคิดที่ทำให้องค์การในอนาคตประสบความสำเร็จ (Concepts that make future organizations successful)

แนวคิดที่ทำให้องค์การในอนาคตประสบความสำเร็จ (Concepts that make future organizations successful)

องค์การในอนาคต จะต้องปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งองศ์กรที่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. องค์การในอนาคต จะต้องมีความยึดหยุ่นและสามารถทำการปลี่ยนแปลงตนเองได้ง่าย

2. องค์การในอนาคต จะต้องสามารถใช้ทีมงานที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปลูกฝังทักษะการทำงานเป็นทีม สามารถแก้ปัญหาร่วมกันโดยทีมได้มากขึ้น

3. องค์การในอนาคต จะต้องพัฒนาจุดแข็งให้เป็นความสามารถหล้กหรือสมรรถนะหลัก

4. องค์การในอนาคต จะต้องต้องสร้างความผูกพันกับพนักงานในองค์กรมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้สามารถใช้ความสามารถที่มีในการทำงานได้เต็มที่

5. องค์การในอนาคต จะต้องปรับตัวเองให้สามารถต้อนรับความหลากหลายของสมาชิกบุลคลากรในองค์กรได้ดี เช่น เชื่อชาติ เพศ วัย ชนชั้น หรือแม้แต่ศาสนา เพื่อให้มีความสามารถในการทำธุรกิจข้ามชาติได้มากขึ้น

6. องค์การในอนาคต จะต้องมีความรู้สึกว่า ทุกงานในองค์การมีความเร่งด่วนอยู่เสมอ ด้องลงมือปฏิบัติทันที

7. องค์การในอนาคต จะต้องประกอบด้วยคนที่มีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมใหม่ได้ต่อเนื่องตลอดเวลา

8. องค์การในอนาคต จะต้องสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ขององค์กรได้ดี ทั้งกับบุคลากรภายในและประชาชนหน่วยงานภายนอกองค์การ

9. องค์การในอนาคต จะต้องรู้จักการมอบหมายงาน เพื่อให้เกิดเป็นผลงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นเลิศในระยะเวลาอันสั้น

10. องค์การในอนาคต จะต้องมีวัฒนธรรมขององค์การที่พร้อมในการปรับเปลี่ยนตัว พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาองศ์การอยู้เสมอ 

* ที่

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว Innovation เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Org ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การ (The Basic Knowledge of Organization)

 

ที่มา

ภาพและรวบรวมข้อมูล

www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว การจัดการธุรกิจ (Business Management) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

การจัดการธุรกิจ (Business Management)

-------------------------------------------------

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward