iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

howto ใช้ google เพื่อติดตามการทำงาน ตัวอย่างโครงการหน่วยงานราชการ

  

ในการทำงานโครงการบางครั้งมีการกำหนดการเข้าพื้นที่ ซึ่งต้องมีการติดตามการทำงานและการรายงานผล ยกตัวอย่างโครงการราชการหลายแห่งที่ต้องมีการกำหนดให้ที่ปรึกษา เข้าให้คำแนะนำในพื้นที่ผู้ประกอบการ โรงงาน หรือสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นการออกไปทำงานนอกสถานที่ทำงาน จึงทำให้เกิดมีปัญหาในการวางแผนจัดการทำงาน การกำหนดแผนการทำงาน ระบบตารางปฎิทินงานที่ต้องใช้ในการวางแผนการทำงานที่ใช้ร่วมกัน อาจกำหนดขั้นตอน ดังนี้

1. การลงข้อมูลแผนการเข้าทำงานในปฎิทิน ปัจจุบันเราสามารถทำงานจัดปฎิทินโดยใช้ google calendar ซึ่งเป็นบริการให้ฟรีจาก google มาใช้ในการลงกำหนดการวันเวลาและรายเอียดในระบบ เป็นการทำงานที่แชร์การมองเห็นร่วมกันและทุกคนยังสามารถลงข้อมูลแผนงานของตนได้เอง และแบ่งเป็นกลุ่มงานเฉพาะได้ ดังตัวอย่างด้านล่าง

 

 

2. สามารถใช้การแจ้งเตือนกำหนดงาน ที่มีในปฎิทิน google calendar ซึ่งเป็นบริการให้ฟรีจาก google มาใช้ในการแจ้งแสดงข้อมูลผ่านทางช่องทาง line notify ทำได้  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ howto แจ้งเตือนกำหนดงานในปฎิทินผ่าน line notify) ดังตัวอย่างด้านล่าง

 

 

3. การรายงานผลการทำงาน ในการติดตามผลการทำงานเราสามารถใช้ google form ซึ่งเป็นบริการให้ฟรีจาก google มาใช้ในการทำแบบสอบถาม เพื่อไว้ให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการส่งข้อมูลรายงานผลการเข้าทำงานในพื้นที่ ดังตัวอย่างด้านล่าง

 

4. การจัดเก็บข้อมูลผลการทำงาน ในการติดตามผลการทำงานเราสามารถใช้ google form ซึ่งเป็นบริการให้ฟรีจาก google มาใช้ในการทำแบบสอบถาม เพื่อไว้ให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการรายงานผลการเข้าทำงานในพื้นที่ แล้วนำข้อมูลมาเก็บรวบรวมไว้ที่ google sheet ซึ่งเป็นบริการให้ฟรีจาก google มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในรูปตารางงานได้ ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกนำมาจัดเก็บใน sheet ดังตัวอย่างด้านล่าง

 

 

5. การนำข้อมูลผลการทำงานมาทำหน้าจอรายงานผล การประเมินผลการทำงานสามารถใช้โปรแกรม Looker Studio ซึ่งเป็นเครื่องมือประเภท business intelligence ที่ใช้งานได้ฟรีจาก Google ที่มุ่งช่วยให้องค์กรนำมาข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างกราฟ (chart) ด้วยข้อมูลของตน โดยโปรแกรมนี้สามารถรองรับข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ (data sources) เช่น Google Analytics, Google Sheets, SQL Server, MySQL และ BigQuery. การใช้โปรแกรม Looker Studio ระบบจัดทำข้อมูล   แล้วนำข้อมูลมาเก็บรวบรวมไว้ที่ google sheet ซึ่งเป็นบริการให้ฟรีจาก google มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในรูปตารางงานได้ ตัวอย่างหน้าจอ BI จากข้อมูลที่ถูกนำมาจัดทำในรูป dashboard ดังตัวอย่างด้านล่าง

 

 

หมายเหตุ การทำงานครั้งนี้อ้างอิงตามวีดีโอสอนด้านล่าง

 

ที่มา

รวบรวมข้อมูลและภาพ

www.iok2u.com

-------------------------------------------------

howto รวมบทความการพัฒนาระบบทั้งหมด

-------------------------------------------------

 


** Code ที่ใช้
# เริ่ม

function myFunction() {
var calenda = CalendarApp.getCalendarById("xxx");
var token = "xxx"; // Line Token
var url = "https://notify-api.line.me/api/notify";

var today = new Date(new Date().getFullYear(), new Date().getMonth(), new Date().getDate());
var event = calenda.getEventsForDay(today);
var msg = "";
if (event.length === 0) {
msg = "วันนี้ไม่มีกิจกรรม";
}
else {
msg += "📣📣วันนี้มีทั้งหมด " + String(event.length) + " กิจกรรม ได้แก่\n\n";
msg += sendMessage(event);
}
var jsonData = {
message: msg
}
var options =
{
"method": "post",
"contentType": "application/x-www-form-urlencoded",
"payload": jsonData,
"headers": { "Authorization": "Bearer " + token }
};
var res = UrlFetchApp.fetch(url, options);
}

function sendMessage(events) {
var msg = "";
events.forEach(function (event, index) {
var title = event.getTitle();
var start = event.getStartTime().getHours() + ":" + ("0" + event.getStartTime().getMinutes()).slice(-2);
var end = event.getEndTime().getHours() + ":" + ("0" + event.getEndTime().getMinutes()).slice(-2);
if (event.isAllDayEvent()) {
msg += String(index + 1) + ") " + "เวลา : " + " ทั้งวัน" + "\n 🔥เรื่อง : " + title + "\n\n";
return;
}
msg += String(index + 1) + ") " + "เวลา : " + start + " - " + end + " น." + "\n🔥เรื่อง : " + title + "\n\n";
});
return msg;
}
# จบ

 

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward