iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
AI ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) รวมข้อมูลทั้งหมด
 

 

 

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) หมายถึง ความสามารถของเครื่องจักรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงานทดแทนการทำงานเดิม ที่ต้องใช้สติปัญญาของมนุษย์ในการตัดสิน เช่น การรับรู้ภาพ การรู้จำเสียง การตัดสินใจ และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) หมายถึง การพัฒนาและประยุกต์ใช้งานระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพในการทำนายและตัดสินใจแบบอัตโนมัติ โดยเน้นการประยุกต์ใช้อัลกอริทึม และสถิติในการสร้างโปรแกรมที่สามารถประมวลผลและเรียนรู้จากข้อมูลได้ 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ai-001 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) คืออะไร

ai-001 ประวัติความเป็นมาปัญญาประดิษฐ์ (origins Artificial Intelligence)

ai-001 ปัญญาประดิษฐ์ (AI) แบ่งประเภทตามการนำเข้าข้อมูล (Input)  

ai-001 ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model, LLM)

ai-001 ความแตกต่างระหว่าง AI แบ้่งเป็น 3 ระดับ

ai-001 ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดย Generative AI Google

ai-002 ปัญญาประดิษฐ์ ความรู้ความชำนาญ (AI Knowledge & expertise)

ai-003 ขั้นตอนในการดำเนินการปัญญาประดิษฐ์ (Steps to Artificial Intelligence)

ai-005 งานปัญญาประดิษฐ์ ความสำเร็จเชิงคุณภาพ (AI Achievements of qualitative)

ai-005 งานปัญญาประดิษฐ์ ความสำเร็จเชิงปริมาณ (AI Achievements of Quantitative)

ai-006 ประโยชน์ของงานปัญญาประดิษฐ์ (AI Benefits)

ai-006 ประโยชน์ของผู้ที่มีความรู้ในงานปัญญาประดิษฐ์ (AI Benefits HR)

ai-006 บทบาทเทคโนโลยี AI ต่อการส่งเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

ai-007 ผลกระทบของงานปัญญาประดิษฐ์ (AI Impact)

ai-008 ความยุ่งยากและซับซ้อนในการดำเนินงานปัญญาประดิษฐ์ (AI Difficulty)

ai-009 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Problems)

ai-010 ข้อเสนอแนะในงานปัญญาประดิษฐ์ (AI Suggestions)

ai-010 ความสัมพันธ์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับวิทยาการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ai-011 แผนปัญญาประดิษฐ์แผนแรกของจีนและคาดว่าจะเป็นศูนย์นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่สำคัญของโลกในปี 2030 (พ.ศ. 2573)

ai-011 แผนพัฒนาเทคโนโลยีของจีนเพื่อการเป็นผู้นำด้าน AI ของโลกภายในปี 2030 (พ.ศ. 2573)

ai-012 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานปัญญาประดิษฐ์ (AI SW Program)

ai-013 ดัชนีความพร้อมด้าน AI ของรัฐบาล (Government AI Readiness Index)

ai-013 ดัชนีความพร้อมด้าน AI ของรัฐบาล ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ai-013 ประโยชน์งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) และตัวอย่างที่พบในไทย

ai-013 ปัญญาประดิษฐ์ในการให้บริการของภาครัฐ

-

-

----

ai-chat เปรียบเทียบ AI 3 ราย ChatGPT, Gemini และ Bing

ai-chatgpt howto การใช้ ChatGPT ช่วยในการแปลภาษา

ai-chatgpt ข้อจำกัดในการใช้งานระบบ

ai-chatgpt ขั้นตอนการทำงานของ ChatGPT

ai-chatgpt ขั้นตอนการฝึกอบรมสำหรับ ChatGPT (training process)

ai-chatgpt ตัวอย่างการใช้คำสั่ง Prompt ในงานนักการตลาดด้านคอนเทนต์ (Content Marketer)

ai-chatgpt ตัวอย่างการใช้คำสั่ง Prompt ในงานนักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer)

ai-chatgpt ตัวอย่างการใช้คำสั่ง Prompt ในงานผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 

ai-chatgpt ตัวอย่างการใช้คำสั่ง Prompt ในงานผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ (Business Development)

ai-chatgpt แนะนำ ChatGPT แชทบอทปัญญาประดิษฐ์ (AI chatbot)

ai-chatgpt รวมเครื่องมือ AI ช่วยในการทำ Slide 

ai-chatgpt หลักการสร้างออกคําสั่ง Prompt ในการใช้งานระบบ (Prompt Engineering)

-

-

-

-----

ai-098 แนะนำหลักสูตรออนไลนในเรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ai-099 Clustering การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning)

ai-099 ขั้นตอนในการเรียนรู้ผ่านเครื่อง (Machine Learning)

ai-099 ประเภทของการแบ่งกลุ่มข้อมูล (Clustering)

ai-099 ส่วนประกอบที่สำคัญในปัญญาประดิษฐ์ (AI Components)

-

-

-----

e-book ai คู่มือการใช้งาน ChatGPT จัดทำโดย UNESCO

e-book ดัชนีความพร้อมด้าน AI ของรัฐบาล (Government AI Readiness Index)

e-learning AI แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน https://learn-ai.in.th

-

-

------ 

-

ที่มาข้อมูลภาพ www.iok2u.com


---------------------------------

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) รวมข้อมูลทั้งหมด.

---------------------------------

  

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward