iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย 4.0 มิติ 6 ทุนมนุษย์ (Human Capital)

มิติย่อยที่ 17 การส่งเสริมการเรียนรู้บุคลากร (Workforce Learning)

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติ 6 ทุนมนุษย์ (Human Capital) คือ การบริหารและจัดการทางทรัพยากรบุคคลขององค์กร การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงานด้วยกระบวนการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับทิศทางในปัจจุบันและอนาคต มู่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 1 มิติย่อย 

มิติย่อยที่ 17 การส่งเสริมการเรียนรู้บุคลากร (Workforce Learning) คือ การพิจารณากระบวนการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะ ขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจในงานด้านอุตสาหกรรม 4.0 สามารถส่งเสริมการทำงานในองค์กรให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพิจารณากระบวนการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อให้องค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ แบ่ง 6 Band คือ

Band

นิยาม

คำอธิบายเพิ่มเติม

Non-systematic

การดูแลการพัฒนาพนักงานเป็นไปอย่างไม่เป็นทางการ ไม่มีระบบ

ไม่มีหลักสูตรหรือโปรแกรมในการพัฒนาพนักงานที่ชัดเจน ทั้งพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน ไม่มีวิธีการ Orientation พนักงานใหม่ เน้นเป็นการสอนหน้างาน/ฝึกงาน ไม่มีแผนหลักสูตรการพัฒนาพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน

Formal manual

มีการกำหนดหลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน

มีกำหนดหัวข้อหลักสูตรในการพัฒนาพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน  โดยที่หลักสูตรส่วนใหญ่ยังเกี่ยวข้องกับทักษะสำหรับตำแหน่งและความรับผิดชอบในปัจจุบัน

Individual career path

มีการกำหนดหลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน ที่ได้รับการออกแบบให้มีความต่อเนื่อง เพื่อขยายขอบเขตทักษะของพนักงาน

มีหลักสูตรเพื่อเพิ่มเติม/ยกระดับทักษะของพนักงาน โดยมีความต่อเนื่องในการดำเนินการ เช่น หลักสูตรฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็น Series ระบบขององค์กรส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้เรียนรู้ในทักษะใหม่

Individual-organisation alignment

หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน OT/IT ขององค์กร

หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี OI/IT เพื่อพัฒนาพนักงานนั้นถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และสัมพันธ์กับการเติบโตในทางอาชีพของพนักงาน

Monitoring and

adaptive

หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เป็นระยะ โดยพิจารณาจาก Strategy ขององค์กร และ แนวโน้มเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม 4.0

มีช่องทางการรับข้อมูลใหม่ๆ หรือ Feedback ทั้งจากพนักงาน ฝ่ายบุคคล และทีมผู้บริหาร เพื่อให้หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน ได้ถูกปรับปรุง ปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมอยู่ เสมอ

Future skill preparation

มีการพัฒนาพนักงานในเรื่องของชุดทักษะในอนาคต (Future Skillsets) จนทำให้องค์กรสามารถ implement โครงการด้านอุตสาหกรรม 4.0 ได้เองโดยใช้ความเชี่ยวชาญจากบุคคลภายในเป็นหลัก

มีการพัฒนาทีมงานขององค์กรด้วยชุดทักษะในอนาคตในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการจัดตั้งเป็นทีมโครงการด้านอุตสาหกรรม 4.0 ขององค์กร

 

 

Band 1 Non-systematic 

นิยาม การดูแลการพัฒนาพนักงานเป็นไปอย่างไม่เป็นทางการ ไม่มีระบบ

คำอธิบายเพิ่มเติม ไม่มีหลักสูตรหรือโปรแกรมในการพัฒนาพนักงานที่ชัดเจน ทั้งพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน

ไม่มีวิธีการ Orientation พนักงานใหม่ เน้นเป็นการสอนหน้างาน/ฝึกงาน ไม่มีแผนหลักสูตรการพัฒนาพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน

Band 2 Formal manual

นิยาม มีการกำหนดหลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม มีกำหนดหัวข้อหลักสูตรในการพัฒนาพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน โดยที่หลักสูตรส่วนใหญ่ยังเกี่ยวข้องกับทักษะสำหรับตำแหน่งและความรับผิดชอบในปัจจุบัน

Band 3 Individual career path
นิยาม มีการกำหนดหลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน ที่ได้รับการออกแบบให้มีความต่อเนื่อง เพื่อขยายขอบเขตทักษะของพนักงาน
คำอธิบายเพิ่มเติม มีหลักสูตรเพื่อเพิ่มเติม/ยกระดับทักษะของพนักงาน โดยมีความต่อเนื่องในการดำเนินการ เช่น หลักสูตร์ฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็น Series ระบบขององค์กรส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้เรียนรู้ในทักษะใหม่

Band 4 Individual-organisation alignment

นิยาม หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน OT/IT ขององค์กร
คำอธิบายเพิ่มเติม หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี OT/IT เพื่อพัฒนาพนักงานนั้นถูกออกแบบมาให้ สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และสัมพันธ์กับการเติบโตในทางอาชีพของพนักงาน

Band 5 Monitoring and adaptive
นิยาม หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน ได้รับการปรับปรุงให้ เหมาะสมอยู่เป็นระยะ โดยพิจารณาจาก Strategy ขององค์กร และแนวโน้มเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม 4.0
คำอธิบายเพิ่มเติม มีช่องทางการรับข้อมูลใหม่ๆ หรือ Feedback ทั้งจากพนักงาน ฝ่ายบุคคล และทีมผู้บริหาร เพื่อให้หลักสูตร/โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน ได้ถูกปรับปรุง ปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ

Band 6 Future skill preparation
นิยาม มีการพัฒนาพนักงานในเรื่องของชุดทักษะในอนาคต (Future Skillsets) จนทำให้องค์กรสามารถ implement โครงการด้านอุตสาหกรรม 4.0 ได้ เองโดยใช้ความเชี่ยวชาญจากบุคคลภายในเป็นหลัก
คำอธิบายเพิ่มเติม มีการพัฒนาทีมงานขององค์กรด้วยชุดทักษะในอนาคตในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการจัดตั้งเป็นทีม โครงการด้านอุตสาหกรรม 4.0 ขององค์กร

 
 
 
ที่มา  https://thindex.or.th/
 
 
 
  

---------------------------------------------

สนใจข้อมูลเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่นี่

ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมอุตสาหกรรมไทย 4.0 (Thailand I 4.0 Index)

------------------------------------------------- 

ที่มาข้อมูล 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย  www.iok2u.com 

-------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจประวัติศาสตร์อุตสาหกรรม 4.0 ที่นี่ที่นี่

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward