iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา (Decision Support Framework)

 

การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา (Decision Support Framework) จากตารางการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา จะพบว่ามีการจัดการที่แตกต่างกัน ขึ้นกับรูปแบบและโครงสร้างของปัญหา และหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน

โดยในรูปแกนนอน กำหนดให้เป็นโครงสร้างของปัญหา (Problem structure) โดยแยกออกเป็น 3 แบบคือ 

- ปัญหาที่มีโครงสร้างสร้างชัดเจน (Problem Structure) ได้แก่ ปัญหาที่เป็นงานประจำ ปัญหาที่ เกิดซ้ำ โดยปัญหาเหล่านี้มักมีคำตอบเป็นรูปแบบมาตรฐานด้วยเช่นกัน เรียกการตัดสินใจแบบ Structured decisions 

- ปัญหาที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนชัดเจน (Problem Unstructured) ได้แก่ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาใหม่ มีความซับซ้อนในเรื่องที่เกิด มีความคลุมเครือ ไม่สามารถกำหนดคำตอบแบบมาตรฐานทั่วไปได้ ปัญหาเหล่านี้ต้องอาศัยความสามารถของคนมาช่วยทำการตัดสินใจมากเป็นพิเศา เรียกการตัดสินใจ แบบ Unstructured decisions

- มีปัญหาที่เกิดอยู่กึ่งกลางระหว่างปัญหาแบบมีโครงสร้างและปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง อาจเรียกว่า ปัญหาแบบกึ่งโครงสร้าง (Problem Semi Structured) จะเกิดจากการพยายามยกระดับปัญหาแบบไม่มีโครงสร้างให้เข้าสู่การมีรูปแบบโครงสร้าง เพื่อให้ง่ายในการแก้ไขโดยนำส่วนดีของทั้งสองแบบมาพยายามช่วยปิดส่วนที่ยังขาดของแต่ละโครงสร้างปัญหา เรียกการตัดสินใจเป็นแบบ Semi structured decisions

ในด้านแกนตั้ง เป็นแนวคิดและการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Nature of Decisions) ซึ่งแบ่ง ออกเป็น 3 ระดับคือ

- ผู้ปฎิบัติงาน (Operational Control) เป็นระดับของผู้ที่ควบคุมการปฎิบัติงานที่จำเพาะเจาะจง ให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

- ผู้จัดการ (Management Control) เป็นผู้ของผู้ที่มีหน้าที่ทำการสั่งงาน บริหารจัดการ ควบคุม รวบรวม และจัดการทรัพยากรที่มี เพื่อขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายขององค์กร

- ผู้บริหาร (Strategic Planning) เป็นการกำหนดเป้าหมาย นโยบาย และ จัดเตรียมทรัพยากรใน ระยะยาว

จะเห็นว่าการแก้ไขและการจัดการเพื่อสนับสนุนในแต่ละระดับ จะมีการดำเนินที่แตกต่าง กันออกไป 

- Operation control ต้องใช้ข้อมูลประเภท MIS และ Management Science

- Management control ต้องใช้ข้อมูลประเภท Management Science, DSS, EIS และ ESS

- Strategic Planning ต้องใช้ข้อมูลประเภท EIS, ESS และ Neural Network

- Structured Decisions ต้องใช้ข้อมูลประเภท MIS, Management science models, financial and statistical models

- Semi structured Decisions ต้องใช้ข้อมูลประเภท DSS

- Unstructured Decisions ต้องใช้ข้อมูลประเภท DSS, ES, Neural Network

Decision Support System: DSS

Expert Systems: ES

Enterprise Information Systems: EIS

Managrment Information Systems: MIS

ESS 

----------------------------------------

@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 

@ ที่มาข้อมูล

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward