iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

WIM การวิเคราะห์จัดแบ่งตามฤดูกาล ขึ้นอยู่กับความต้องการตามฤดูกาล (SOS Analysis)

การวิเคราะห์จัดแบ่งตามฤดูกาล (SOS Analysis) คือ การจัดกลุ่มตามฤดูกาล นิยมใช้ในงานการจัดการคลังสินค้า เพื่อให้สามารถดำเนินการการจัดการเตรียมคลังให้พร้อมกับความแปรผันที่เกิดตามฤดูการ ความสามารถที่มีการแปรผันไปตามฤดูกาล กำหนดได้ชัดเจนแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักคือ ในฤดูกาล (Seasonality) และอยู่นอกฤดูกาล (Off Seasonality) ซึ่งจะใช้ทั้งในส่วนของผู้จำหน่าย (Supply) และส่วนของลูกค้า (Demand) การแปรผันการฤดูการหากมีการบริหารจัดการที่ดี จะช่วยในการปริหารวัตถุดิบในการผลิต และการจัดการสินค้าคงคลังและการขนส่งกระจายสินค้าที่เหมาะสมได้ การวิเคราะห์ SOS สามารถเลือกได้เมื่อเราต้องการกำหนดฤดูกาลของสินค้าและฤดูกาลที่เหมาะสมสำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ในส่วน

- ฤดูกาลส่วนผู้จำหน่าย (Supply) เช่น กลุ่มสินค้าเกษตรกรรม ที่มีช่วงระยะเวลาที่ออกชัดเจน จะมากและน้อยแปรเปลี่ยนไปตามช่วงฤดูกาล เป็นต้น

- ฤดูกาลส่วนของลูกค้า (Demand) เช่น ชุดนักเรียนจะมียอดจำหน่ายมากในช่วงเปิดเทอม หรืออุปกรณสงการณต์ที่มีช่วงระยะเวลาขายเพียงช่วงต้นเดือนเมษายน เป็นต้น

การจัดการตามฤดูกาล จะใช้ระบุรายการที่สามารถจัดหาและใช้งานได้ โดยจะมีเฉพาะในช่วงเวลาจำกัดของแต่ละปี และมีช่วงระยะเวลาที่หมุนเวียนกลับมาที่ค่อนข้างจะแน่นอนทุกปีเช่น ผลไม้พวก ทุเรียน สับปะรด มะม่วง ที่จะมีมากเฉพาะในช่วงฤดูกาลหน้าร้อนเท่านั้น หากต้องการวางแผนจัดเก็บวัตถุดิบเพื่อให้มีเพียงพอใช้งาน การระบุรายการที่เป็นตามฤดูกาลจะมีค่าใช้จ่าย แตกต่างกับการออกแบบให้มีพร้อมในการใช้งานตลอดทั้งปี และค่าใช้จ่ายที่มีในการจัดการสิ่งเป็นนอกฤดูกาลมักจะค่อนข้างสูง 

การจัดการกับรายการที่อยู่นอกฤดูกาล การจัดการควบคุมสินค้าคงคลังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลมีหลายวิธี การที่จะใช้แต่ละวิธีเน้นวิธีการที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเป็นหลัก เพื่อนำมาดำเนินการควบคุมสินค้าคงคลังแบบมีช่วงฤดูกาล 

 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-----------------------------------------------

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง คลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง คลิกที่นี่

WIM คลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Warehouse & Inventory management)

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward