ดัชนี SET Well-Being Index (SETWB) 

ดัชนี SET Well-being (SETWB) เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของกลุ่มหลักทรัพย์ 30 หลักทรัพย์ใน 7 หมวดธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและเป็นธุรกิจที่ผู้ลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ ซึ่งการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้มีผลต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) นำมาสู่การสร้างรายได้แก่คนในประเทศ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทย โดยเริ่มเผยแพร่ดัชนีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

แนวทางการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี
 • เป็นหลักทรัพย์ใน 7 หมวดธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย หมวดธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) หมวดธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) หมวดธุรกิจแฟชั่น (Fashion) หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) หมวดธุรกิจการแพทย์ (Health Care Service) หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ (Tourism & Leisure) และหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics)
 • มีกำไรอย่างน้อย 2 จาก 3 ปีล่าสุด เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม
 • มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว
 • จำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน
 • มูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 30 อันดับแรก
เกณฑ์การคำนวณ
 • คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
  (Market Capitalization Weight)
 • จำกัดน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบใน
  ดัชนีไม่เกินร้อยละ 10 ทุกไตรมาส
ค่าดัชนีเริ่มต้น 1,000 จุด
วันฐาน วันที่ 29 มีนาคม 2562

ดูข้อมูลได้ที่

https://www.settrade.com/C13_MarketSummary.jsp?detail=SETWB&order=N&industry=&sector=&market=SET&sectorName=O_SETWB