iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
SET กลุ่มบริการ (Services: SERVICE) 

บริการ (Services: SERVICE)

Services (บริการ) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำธุรกิจในสาขาบริการต่าง ๆ ยกเว้น บริการทางการเงิน และบริการด้านข้อมูลสารสนเทศหรือเทคโนโลยี หรือเป็นบริการที่ถูกจัดไว้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจอื่นแล้ว

21. Commerce (พาณิชย์) พิจารณาจาก 2 ปัจจัยประกอบ ดังนี้

- ผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้าทั้งแบบค้าปลีกและค้าส่งให้แก่ผู้บริโภค ทั้งที่มีหน้าร้านเป็นสถานที่ จัดจาหน่าย เช่น ห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า ดิสเคาท์สโตร์ ซุปเปอร์สโตร์ ร้านสะดวกซื้อ และการขายที่ไม่มีหน้าร้าน เช่น การขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- สินค้าที่จำหน่ายต้องเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายสำหรับผู้บริโภค จะเป็นสินค้าจากหลายหมวดก็ได้

ตัวอย่างบริษัทในกลุ่ม

- CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=cpall&language=th&country=TH

- HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=hmpro&language=th&country=TH

- MAKRO : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=makro&language=th&country=TH

- ...

 

22. Health Care Services (การแพทย์) ผู้ให้บริการทางการแพทย์ ทันตแพทย์ ศัลยกรรมความงาม การฟื้นฟูสุขภาพ และสมรรถภาพทางกายอื่น ๆ

ตัวอย่างบริษัทในกลุ่ม

- BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=bdms&language=th&country=TH

- BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=bh&language=th&country=TH

- BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=bch&language=th&country=TH

- SVH : บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=svh&language=th&country=TH

- ...

 

23. Media & Publishing (สื่อและสิ่งพิมพ์) ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ ต่อไปนี้

- ผู้ผลิตและตัวแทนจาหน่ายสื่อด้านต่าง ๆ ได้แก่

o สื่อบันเทิง เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ ละคร และรายการบันเทิงต่าง ๆ รวมถึงผู้ให้บริการ ด้านความบันเทิงอื่น ๆ เช่น โรงภาพยนตร์ โรงละคร เป็นต้น

o ผู้กระจายภาพและเสียง เช่น สถานีวิทยุและโทรทัศน์

o ผู้ผลิตและจัดทำสื่อโฆษณาต่าง ๆ เช่น Advertising Agency

- ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โรงพิมพ์ สานักพิมพ์ และผู้ผลิตหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

ตัวอย่างบริษัทในกลุ่ม

- MAJOR : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=major&language=th&country=TH

- PLANB : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=planb&language=th&country=TH

- VGI : บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=vgi&language=th&country=TH

- TKS : บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=tks&language=th&country=TH

- ...

24. Professional Services (บริการเฉพาะกิจ) บริษัทที่ให้บริการเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้หมวดธุรกิจใด เช่น การศึกษา ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และผู้ให้บริการบำบัดของเสีย รวมถึงบริการเฉพาะกิจให้กับภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ได้ถูกจัดไว้ในหมวดธุรกิจใด

ตัวอย่างบริษัทในกลุ่ม

- ...

 

25. Tourism & Leisure (การท่องเที่ยวและสันทนาการ) ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ ต่อไปนี้

- ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักชั่วคราวต่าง ๆ และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น บริษัทนำเที่ยว

- ผู้ประกอบกิจการสถานที่เพื่อการพักผ่อน สันทนาการ และทัศนศึกษา เช่น สวนสัตว์ สถานบันเทิง สถานที่ออกกำลังกาย และสนามกีฬา

ตัวอย่างบริษัทในกลุ่ม

- ...

26. Transportation & Logistics (ขนส่งและโลจิสติกส์) ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ ต่อไปนี้

- ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งในทุก ๆ ช่องทาง เช่น ขนส่งทางอากาศ เช่น สนามบิน และสายการบิน ผู้ให้บริการขนส่งทางน้ำ เช่น ท่าเรือและบริษัทเดินเรือ ผู้ให้บริการขนส่งทางรถไฟ และการขนส่งทางบกอื่น ๆ และผู้รับส่งสินค้าแบบครบวงจร (Logistics)

- ผู้รับฝากสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างบริษัทในกลุ่ม

-AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=aot&language=th&country=TH

- BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=bem&language=th&country=TH

- BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=bts&language=th&country=TH

- BA : บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=ba&language=th&country=TH 

- ...

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่

การจัดกลุ่มอตุสาหกรรมและหมวดธรุกิจของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

SET กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry: AGRO)

SET กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products: CONSUMP)

SET กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials: FINCIAL)

SET กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials: INDUS)

SET กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction: PROPCON)

SET กลุ่มทรัพยากร (Resources: RESOURC)

SET กลุ่มบริการ (Services: SERVICE)

SET กลุ่มเทคโนโลยี (Technology: TECH) 

อ้างอิงจาก 

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/

ที่มาภาพ www.iok2u.com

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่

SET รวมเรื่องราวหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

---------------------------------------------