iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
SET กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials: INDUS) 
 

สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials: INDUS)

Industrials (สินค้าอุตสาหกรรม) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบทั่วไป ที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม สินค้าขั้นต้นหรือสินค้าขั้นกลาง เครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ ที่นำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์

9. Automotive (ยานยนต์) ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ ต่อไปนี้

- ผู้ผลิตหรือประกอบรถยนต์และยานยนต์ประเภทต่าง ๆ

- ผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ประกอบชิ้นส่วนหรืออะไหล่รถยนต์

- ผู้ให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์

- ผู้จัดจำหน่ายและศูนย์จำหน่ายรถยนต์ทั้งมือหนึ่งและมือสอง

ตัวอย่างบริษัทในกลุ่ม

- SAT : บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=sat&language=th&country=TH

- IRC : บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=irc&language=th&country=TH

- ...

10. Industrial Materials & Machinery (วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร) ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ ต่อไปนี้

- ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลหนักหรือเบา

- อุปกรณ์หรือส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ ฉนวนไฟฟ้า และมอเตอร์ต่าง ๆ

- วัตถุดิบที่ใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม 

ยกเว้น บริษัทที่ผลิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ได้เฉพาะในหมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหนึ่งเท่านั้น (ไม่สามารถนาไปใช้กับการผลิตสินค้าในหมวดอื่นได้เลย) ให้จัดอยู่ในหมวดธุรกิจของสินค้าขั้นปลายนั้น ๆ

ตัวอย่างบริษัทในกลุ่ม

-HTECH : บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=htech&language=th&country=TH

- ...

11. Packaging (บรรจุภัณฑ์) ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งนำไปผลิตบรรจุภัณฑ์ และไม่ได้จัดไว้ในหมวดธุรกิจอื่น ๆ

ตัวอย่างบริษัทในกลุ่ม

-BGC : บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=bgc&language=th&country=TH

- ...

12. Paper & Printing Materials (กระดาษและวัสดุการพิมพ์) ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจต่อไปนี้

- ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายเยื่อกระดาษ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษทุกชนิด

- ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายหมึกสาหรับใช้ในการพิมพ์ต่าง ๆ (แต่ไม่รวมโรงพิมพ์ซึ่งจะอยู่ในหมวด Media & Publishing)

ตัวอย่างบริษัทในกลุ่ม

-UTP : บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=utp&language=th&country=TH

- ...

13. Petrochemicals & Chemicals (ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์) ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ ต่อไปนี้

- ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เม็ดและผงพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปต่าง ๆ

- ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสารเคมี เคมีภัณฑ์พื้นฐาน เคมีภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืช

ยกเว้น การผลิตสินค้าพลาสติกขึ้นรูปเพื่อเป็นอุปกรณ์ ชิ้นส่วน หรือเครื่องประกอบของสินค้าขั้นสุดท้ายหรือกลุ่มสินค้าใดเป็นการเฉพาะ

ตัวอย่างบริษัทในกลุ่ม

-PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=pttgc&language=th&country=TH

- ...

14. Steel (เหล็ก) ผู้ผลิต แปรรูป หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก หรือมีส่วนประกอบจากเหล็กเป็นส่วนใหญ่ เช่น สเตนเลส เป็นต้น

ตัวอย่างบริษัทในกลุ่ม

- ...

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่

การจัดกลุ่มอตุสาหกรรมและหมวดธรุกิจของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

SET กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry: AGRO)

SET กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products: CONSUMP)

SET กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials: FINCIAL)

SET กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials: INDUS)

SET กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction: PROPCON)

SET กลุ่มทรัพยากร (Resources: RESOURC)

SET กลุ่มบริการ (Services: SERVICE)

SET กลุ่มเทคโนโลยี (Technology: TECH) 

อ้างอิงจาก 

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/

ที่มาภาพ www.iok2u.com

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่

SET รวมเรื่องราวหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

---------------------------------------------