ทรัพยากร (Resources: RESOURC)

Resources (ทรัพยากร) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการแสวงหา หรือจัดการทรัพยากรต่าง ๆ เช่น การผลิตและจัดสรรเชื้อเพลิง พลังงาน และการทำเหมืองแร่ เป็นต้น

19. Energy & Utilities (พลังงานและสาธารณูปโภค) ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจต่อไปนี้

- ผู้ผลิต สำรวจ ขุดเจาะ กลั่น และตัวแทนจำหน่ายพลังงานธรรมชาติในรูปต่าง ๆ เช่น น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

- ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา และแก๊ส

ตัวอย่างบริษัทในกลุ่ม

-PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=ptt&language=th&country=TH

- BAFS : บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=bafs&language=th&country=TH

- ...

 

20. Mining (เหมืองแร่) ผู้สำรวจแร่ ทำเหมืองแร่ ถลุงแร่ และตัวแทนจำหน่ายแร่ โดยแร่เหล่านี้เป็นแร่ธาตุต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโลหะ และอโลหะ แต่ไม่รวมถึงแร่ธาตุที่ให้พลังงาน

ตัวอย่างบริษัทในกลุ่ม

-SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=scc&language=th&country=TH

- BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=banpu&language=th&country=TH

- ...