กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry: AGRO)

เริ่มใช้ 19 ก.พ. 2558

AGRO กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก ทำป่าไม้ ทำปศุสัตว์ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

1. Agribusiness (ธุรกิจการเกษตร)

 ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร เพาะปลูก ทำป่าไม้ ประมง ปศุสัตว์ รวมถึงโรงเชือดและชำแหละ

 ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์

 รวมถึงตัวแทนจำหน่ายผลิตผลทางเกษตรเบื้องต้นเพื่อนำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ยกเว้น ธุรกิจที่เกี่ยวกับปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชที่เป็นเคมีภัณฑ์และกิจการที่เกี่ยวข้องกับเส้นใย

ตัวอย่างบริษัทในกลุ่ม

- NER : บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=ner&language=th&country=TH 

- ...

2. Food & Beverage (อาหารและเครื่องดื่ม)

 แปรรูปผลิตภัณฑ์ทำงการเกษตรเพื่อเป็นอาหารพร้อมปรุงหรือพร้อมรับประทาน ได้แก่ การตัดแต่งและชำแหละเนื้อสัตว์ออกเป็นชิ้นส่วนต่ำง ๆ ปรุงสุก ดำเนินกรรมวิธีเพื่อการเก็บรักษาสินค้า

 ประกอบกิจการร้านอาหาร ตัวแทนจำหน่ายอาหาร

 ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ

 ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงรส 

ตัวอย่างบริษัทในกลุ่ม

- CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=CPF&language=th&country=TH

-TFMAMA : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=TFMAMA&language=th&country=TH

-M : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=m&language=th&country=TH

-OSP : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=osp&language=th&country=TH

- ...

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่

การจัดกลุ่มอตุสาหกรรมและหมวดธรุกิจของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

SET กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry: AGRO)

SET กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products: CONSUMP)

SET กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials: FINCIAL)

SET กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials: INDUS)

SET กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction: PROPCON)

SET กลุ่มทรัพยากร (Resources: RESOURC)

SET กลุ่มบริการ (Services: SERVICE)

SET กลุ่มเทคโนโลยี (Technology: TECH)