iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
SET กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction: PROPCON) 

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction: PROPCON)

Property & Construction (อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง) กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบริการก่อสร้าง และงานวิศวกรรม

15. Construction Materials (วัสดุก่อสร้าง) ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะผลิตมาจากวัสดุประเภทใดก็ตาม ที่มิใช่เหล็ก และรวมถึงสุขภัณฑ์

ตัวอย่างบริษัทในกลุ่ม

- CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=ck&language=th&country=TH

- SEAFCO : บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=seafco&language=th&country=TH

- ...


16. Construction Services (บริการรับเหมาก่อสร้าง) 

- ผู้ให้บริการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านจัดสรร อาคารชุด นิคมอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า ถนน สะพาน เป็นต้น รวมถึงการให้บริการรับเหมาตกแต่งภายใน 

- ผู้ให้บริการและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง รวมถึงระบบวิศวกรรมและงานออกแบบที่เกี่ยวข้องกับบริการรับเหมาก่อสร้าง

ตัวอย่างบริษัทในกลุ่ม

- LH : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=lh&language=th&country=TH

- QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=qh&language=th&country=TH


17. Property Development (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ ต่อไปนี้

- ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายหรือให้เช่า รวมถึงบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น นิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้าน ที่ดิน เป็นต้น

- ตัวแทนหรือนายหน้าในการขาย หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ตัวอย่างบริษัทในกลุ่ม 

- CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=cpn&language=th&country=TH

- MBK : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=mbk&language=th&country=TH

- WHA : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=wha&language=th&country=TH

- ...


18. Property Fund & Real Estate Investment Trusts (REITs) (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) กองทุนรวมหรือกองทรัสต์ ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ รายได้มาจาก ค่าเช่า ดอกเบี้ย และกำไรจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

ตัวอย่างบริษัทในกลุ่ม

- ...

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่

การจัดกลุ่มอตุสาหกรรมและหมวดธรุกิจของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

SET กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry: AGRO)

SET กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products: CONSUMP)

SET กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials: FINCIAL)

SET กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials: INDUS)

SET กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction: PROPCON)

SET กลุ่มทรัพยากร (Resources: RESOURC)

SET กลุ่มบริการ (Services: SERVICE)

SET กลุ่มเทคโนโลยี (Technology: TECH) 

อ้างอิงจาก 

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/

ที่มาภาพ www.iok2u.com

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่

SET รวมเรื่องราวหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

---------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward