iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

แผนแบบไหนที่ธนาคารอยากเห็นในการทำเอกสารยื่นขอกู้

 

แผนแบบไหนที่ธนาคารอยากเห็นในการทำเอกสารยื่นขอกู้ การเริ่มทำธุรกิจนับว่าเป็นเรื่องที่ยาก โดยเฉพาะการหาเงินมาลงทุน การขอสินเชื่อถือเป็นเรื่องยากเพราะหากไม่รู้ขั้นตอน เอกสารไม่เรียบร้อยและพร้อม การเข้าไปคุยกับธนาคารในการขอยื่นกู้ นั้นนับว่าเป็นไปได้ยาก โอกาสที่ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อมีน้อยมาก ดังนั้นในการติดต่อขอสินเชื่อธนาคารนอกเหนือจากเอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อตามหลักทั่วไปแล้ว เอกสารที่ควรทำประกอบการนำเสนอธนาคาร เพื่อให้ธนาคารพิจารณาประกอบการตัดสินใจอนุมัติการกู้ยืม ควรมีรายละเอียดดังนี้

1. เป้าหมายขององค์กร นอกจากธนาคารจะมองย้อนอดีตธุรกิจเพื่อดูประวัติการทำธุรกิจที่ดูได้จากเอกสารทางการเงินต่าง ๆ  แล้ว อีกส่วนที่สำคัญคือ ธน้าคารมองไปข้างหน้า แผนธุรกิจจึงต้องมีการวางเป้าหมายที่ซัดเจน เช่น การเติบโตของธุรกิจในแต่ละปี พร้อมรายละเอียดว่าจะทำให้เป็นไปได้อย่างไร

2. สินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการ ควรนำเสนอรายละเอียดสินค้าที่ชัดเจน บอกให้ชัดว่าจะ ผลิต ขาย หรือบริการอะไร ซึ่งสินค้าที่มีจะต้องมีความเป็นไปได้ในการสร้างยอดขาย ต้องเป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ อาจเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือสินค้าเดิมที่มีอยู่แต่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญต้องมีความโดดเด่นแต่กต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีในตลาด เป็นต้น

3. วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนของธุรกิจ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจด้วยหลักการ SWOT ซึ่งประกอบด้วย จุดแข็ง (Strengths) เพื่อดูว่าธุรกิจจุดแข็งะไรมีอะไรที่คู่แข่งไม่มี จุดอ่อน (Weaknesses) หาสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของธุรกิจเพื่อปิดและหลีกเลี่ยง โอกาสของธุรกิจ (Opportunities) มองหาโอกาสจากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลทางบวกกับธุรกิจ และความเสี่ยงและอุปสรรค (Threats) วิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งผลทางลบต่อธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

4. กระบวนการ (Manage) อย่างไรบ้าง รวมถึงแผนการผลิตหรือการบริการตั้งแต่กระบวนการผลิต แหล่งวัตถุดิบ เป้าหมายการผลิต กระบวนการทำธุรกิจ โตยอธิบายถึงขั้นตอนของธุรกิจว่ามีเป็นต้น

5. แผนการเงิน (Money) แผนการเงินมีความสำคัญมากเพราะหากบริหารไม่ดีธุรกิจอาจขาดสภาพคล่องจนทำให้สะดุดได้นอกจากจะแสดงถึงประวัติทางการเงินที่ผ่านมาของธุรกิจ จึงยังต้องแสดง แผนบริหารจัดการทางการเงิน เงินทุน รายรับ รายจ่าย เงินสด หมุนเวียน ฯลฯ ด้วย โดยอาจรวมถึงเงินทุนหรือทุน ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจทั้งจากเงินทุนภายในและภายนอก ในทางธุรกิจเงินทุนถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุด เพราะการทำธุรกิจทุกอย่างไม่สามารถดำเนินได้ดีหากขาดทุนในการดำเนินงาน กล่าวได้ว่าการทำธุรกิจทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเงินทุน เพราะจะเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจและปัจจัยต่างๆ ให้ดำเนินการไปได้ทั้งในด้านค่าแรงคน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

6. แผนการตลาด (Market) บอกเล่ารายละเอียดทิศทางการทำ การตลาด ตั้งแต่เรื่องแบรนด์ เป้าหมายการขาย คู่แข่งทาง การตลาด ส่งเสริมการขาย ช่องทางการตลาด งบประมาณ กลยุทธ์ที่จะช่วยให้ไปถึงเป้า ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตสร้างผลกำไรและสามารถชดใช้เงินที่จะยืมจากธนาคารได้จริง

7. ทรัพยากร (Resource) คือ วัสดุสิ่งของ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนอะไหล่ ผลิตภัณฑ์ บริการหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งมีส่วนนำมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ เป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต่อมา เพราะทุกธุรกิจต้องอาศัยสิ่งที่ได้ในกลุ่มนี้มาใช้เป็นทรัพยากรในการผลิต ดังนั้นหากมีแผนบริหารจัดการวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพมีเพียงพอในการผลิต บริหารจัดการให้ได้ต้นทุนที่ต่ำในการผลิต และทำให้ธุรกิจได้ผลกำไรสูงสุด

8. เครื่องจักร (Machine) คือ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการผลิต ปัจจัยในกลุ่มนี้จะเป็นส่วนที่มาช่วยเติมเต็มในส่วนที่ความสามารถที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ เช่น ระยะเวลาทำงานที่ต่อเนื่อง ความถูกต้องแม่นยำ ความเร็วในการผลิต ความสม่ำเสมอที่เป็นมาตรฐาน หรือความทนทานในบางสถาณการณ์ที่มนุษย์ทำไม่ได้เช่น สภาพอากาศในที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำ สภาพแวดล้อมอากาศที่มีก๊าซพิษ เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นว่าหลายครั้งที่ความสำเร็จในการผลิตจะตัดสินได้จากปัจจัยในกลุ่มนี้ หรือกล่าวได้ว่าใช้ปัจจัยในกลุ่มนี้เป็นตัวที่ใช้ชี้ขาดความสำเร็จของงานได้เลย

9. ทรัพยากรมนุษย์ (Man) คือ คนงาน พนักงาน หรือบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุด เพราะการผลิตหรือดำเนินการใด ๆ จะต้องเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยคน ทั้งในด้านความคิด การวางแผน การดำเนินการ หรือจัดการทำให้เกิดการผลิตหรือกิจกรรมทางธุรกิจทุกรูปแบบ การนำเสนอความพร้อมในเรื่องของคนหรือบุคคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อให้ธนาคารได้เห็นว่าเรามีทีมงานบุคลากรที่จะสามารถนำเงินที่กู้ไปต่อยอดให้เป็นความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้จริง

จะเห็นว่าการเขียนเอกสารแผนธุรกิจที่ดีมีความสมบูรณ์ครอบคลุมในการทำธุรกิจ จะสร้างความมั่นใจให้กับธนาคารว่าผู้กู้มีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจจริง จะสามารถดำเนินงานโดยใช้เงินที่กู้ไปได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และจะสามารถนำเงินที่กู้ไปจากธนาคารมาใช้คืนได้ตามที่ทำสัญญา จึงจะมีโอกาสปล่อยให้กู้ได้ง่าย
 
ที่มา
www.iok2u.com

----------------------------------------------------------------