iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

Big Data บทความ SMEs กับ Big Data

  

Big Data ในความหมายอย่างง่ายทั่ว ๆ ไป ก็คือการรวบรวมข้อมูลปริมาณมาก จากหลาย ๆ แหล่งข้อมูล ทั้งทาง Online และ Offline ซึ่งยังไม่ได้มีกระบวนการการจัดการข้อมูลมารวมกัน ซึ่งแหล่งที่มาของข้อมูลเหล่านี้ จะมาจากหลายแหล่งทั้งเอกสารทั่วไปในสำนักงาน จนถึงข้อมูลจากโซเซียลมีเดีย รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจาก ioT เซ็นเซอร์ต่าง ๆ บางทีผลของความหมายลักษณะนี้จึงอาจทำให้ผู้ประกอบการหลายๆ คนรู้สึกว่า Big Data คือเรื่องไกลตัวเมื่อเทียบกับขนาดธุรกิจของตน แต่ในความเป็นจริงถึงแม้ขนาดของธุรกิจจะต่างกัน Big Data ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ธุรกิจขนาดทุกขนาด สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากข้อมูลมหาศาลจำนวนเหล่านั้น เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจในตลาด และที่สำคัญ ลักษณะคุณสมบัติของ Big Data ที่มีข้อมูลทั้งมากในปริมาณ ความรวดเร็ว และความหลากหลาย สำหรับ SMEs ที่เห็นโอกาสเหล่านี้ จึงถือเป็นขุมทรัพย์แห่งโอกาส ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้รวดเร็ว และยั่งยืนขึ้น

ถึงแม้ Big Data จำเป็นจะต้องมีกระบวนการการทำงานที่มากกว่าการจัดการกับข้อมูลทั่วๆ ไป ทั้งการเก็บรวบรวม การประมวลผล การวิเคราะห์ รวมถึงอาจจะต้องประมวลผลข้อมูลแบบ Real Time กระบวนการต่าง ๆ มีเรื่องที่ต้องเกี่ยวพันหลาย ๆ ด้าน แต่หาก SMEs สามารถจัดการและรับมือกับชุดของข้อมูลปริมาณมหาศาลแบบนี้ได้ดี ก็อาจหมายถึงการได้อาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างเช่น รูปแบบแผนงาน การทำธุรกิจที่แม่นยำ ข้อมูลที่เปิดเผยความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า หรือค้นพบตัวแปรสำคัญต่าง ๆ ในการพัฒนาหากระบวนการการทำงาน เพิ่มยอดขายของธุรกิจ เป็นต้น และสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ในอนาคตดูเหมือนที่จะเป็นตัวบังคับให้ SMEs ต้องหันมาให้ความสนใจเรื่องนี้ก็คือ แนวโน้มการทำธุรกิจในอนาคตที่ต้องพึ่งพาการตัดสินใจแบบใช้ข้อมูลจริงเป็นสำคัญ การพึ่งพาประสบการณ์เพียงอย่างเดียว จึงไม่อาจตอบโจทย์การทำธุรกิจในอนาคตได้อีกต่อไป

แน่นอนปัญหาอุปสรรคและความท้าทายในโลกของข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องที่ SMEs ต้องเผชิญอย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่ในความมืด ย่อมมีแสงสว่างเสมอ แม้จะเป็นเพียงการเริ่มต้น แนวทางสำคัญในการปลดล็อคทางความคิดเรื่อง Big Data ของ SMEs นี้จึงเสมือนทางออกเล็กๆ ที่ SMEs จะสามารถใช้เริ่มต้นต่อกรกับปัญหาด้านข้อมูลได้ ก่อนจะเข้าสู่ Big Data ปัญหา และความท้าทายเหล่านี้กำลังรอให้คุณอยู่

1. ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านข้อมูลด้อยคุณภาพ

ปัญหาด้านข้อมูลของ SMEs จากระบบดั้งเดิม ก็คือความช้าและกินเวลาค่อนข้างมากในการจัดการข้อมูล ได้กลายเป็นสิ่งรั้งให้ SMEs ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดและการแข่งขันได้ทันถ้วนที อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น ในโลกอนาคตปริมาณข้อมูลนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และหาก SMEs ยังไม่มีแนวทางรับมือ รวมถึงการจัดการข้อมูลของตนเองให้เหมาะสม สิ่งที่ตามมา ก็คือ การสูญเสียโอกาสในข้อมูลทางธุรกิจของตัวเอง ที่อาจสำคัญ ขนาดสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจเป็นอย่างมาก

2. การด้อยคุณภาพด้านทักษะ

ปัญหาอีกด้านหนึ่งคือ SMEs นั้นขาดแคลนบุคลากรในการจัดการด้านข้อมูล ซึ่งในงาน Big Data นั้น มีรายละเอียดด้านเทคนิค โดยมากจึงมองว่าเป็นงานด้าน IT เป็นสำคัญ จึงอาจละเลยมองข้ามการจัดการทรัพยากรบุคคลด้านอื่น  ซึ่ง Big Data ใ เป็นเรื่องของทุกคนที่จะดูแลและใช้ประโยชน์จาก Big Data ทักษะด้านข้อมูลของทรัพยากรบุคคลนั้นจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนเพิ่มเติมสำคัญ เพราะ Big Data นั้นเชื่อมโยงกับผู้ใช้เป็นหลัก หาก SMEs เข้าสู่ Big Data โดยไม่มีการเตรียมการด้านทักษะให้พร้อม ก็จะเป็นการลงทุนที่อาจเสียประโยชน์ แต่หาก SMEs ตั้งต้นจากคนและทักษะโดยเตรียมความพร้อมไปพร้อม ๆ กัน กับ เทคโนโลยี จะพัฒนาแผนงานในแผนกต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้นขึ้น ตัวอย่างเช่น พนักงานแผนกจัดซื้อที่เข้าใจเรื่องข้อมูล สามารถทำงานเชื่อมโยงข้อมูลกับพนักงานด้านการผลิต จัดซื้อจึงนำเอาข้อมูลมาใช้ปฎิบัติงานจนสามารถลดต้นทุนด้านการจัดซื้อได้จำนวนมาก ซึ่งแม้แผนกจัดซื้อจะไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม IT ก็ตาม

3. การลงทุนกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเงินทุน

ถือเป็นปัญหาที่ SMEs ต้องตระหนักเป็นเรื่องสำคัญถัดมา ในการเลือกสร้างระบบเก็บข้อมูลของธุรกิจให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงการออกแบบ ประสิทธิภาพและเงินทุนเป็นหลัก ซึ่งความท้าทายนี้ เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในเรื่องการตั้งธงของจุดประสงค์และการนำไปใช้ เป็นสำคัญ โดยความท้าทายจะอยู่ที่การกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่า SMEs จะใช้ข้อมูลไปทำสิ่งใด กิจกรรมใด เป็นหลักก่อน จากนั้นจึงกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

SMEs ควรตระหนักถึงประโยชน์จาก Big Data ในการทำธุรกิจ นอกจากปัญหาเพราะความท้าทาย 3 ข้อเบื้องต้น การทำความเข้าใจในประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมนั้นจะถือว่าเป็นตัวเสริมสำคัญให้การกำหนดเป้าหมายมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

1 การตัดสินใจทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นของ SMEs 

Big Data จะช่วย SMEs สร้างการตัดสินใจได้ดีขึ้น ในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งด้านการตลาด การขาย การผลิต 

2. SMEs จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

เพราะ SMEs ตัดสินใจได้ดีขึ้น ย่อมหมายถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้น ส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนามาจากมุมมองในการสร้างคุณค่ากับลูกค้าเป็นสำคัญ จึงทำให้ SMEs ในสายตาและการรับรู้ของลูกค้าเป็นไปในแง่บวกมากยิ่ง ๆ ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาคุณค่าของสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างแท้จริง

3. ความเข้าใจของ SMEs ในธุรกิจของตนที่เพิ่มขึ้น

ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะมีมิติที่ลึกซึ้งมากกว่าเดิม ชัดเจนกว่าเดิม ภาพธุรกิจของ SMEs ก็จะชัดเจนขึ้นในการปรับปรุง พัฒนา รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ

สรุปภาพรวม Big Data ชื่อนี้อาจจะดูใหญ่และบางทีไกลตัว สำหรับ SMEs ดังที่กล่าวไว้ตอนต้น แต่สุดท้ายแล้วโลกของธุรกิจนั้น พัฒนาและก้าวหน้าไปมาก จนไม่ว่าธุรกิจขนาดใดก็อาจจะถือว่าเป็นคู่แข่งกัน การทำธุรกิจทวีความรุนแรง และใช้มุมมองลูกค้าเป็นหลักสำคัญอย่างยิ่งยวด ข้อมูลในแบบ Big Data จึงจำเป็น ท้าทาย และถือเป็นหนึ่งโอกาสที่ SMEs จะใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างทั้งรายได้ที่มีประสิทธิภาพ และความยั่งยืนให้กับธุรกิจของตน

เรียบเรียงจาก

“Big Data Challenges, Solutions, & Benefits for SMEs/SMBs”  by Darshana Patil

ที่มา

ที่มาข้อมูล https://dip360.dip.go.th 

รวบรวมโดย www.iok2u.com

----------------------------------------------------------------

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมดูที่

Big Data รวมข้อมูลและเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

----------------------------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward