iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

PM ตารางบริหารทักษะในการทำงาน (HR Skill Matrix)

 

 

 

นิยาม ความรู้ ความสามารถ และทักษะ

- ความรู้ คือ ข้อมูล ข่าวสารที่ได้เรียนรู้และสามารถจำได้เมื่อต้องการใช้งาน

- ทักษะ คือ การประยุกต์ใช้ความรู้ในทางปฏิบัติเพื่อให้ได้ผล เป็นการทำงานที่เน้นที่ผลงาน เน้นว่าต้องทำอะไรได้ การกำหนด ทักษะจึงเป็นเรื่องการกำหนด ผลของงานที่ต้องทำได้ 

- ความสามารถ คือ การแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ

 

จากนิยามจะเห็นว่า การกำหนดความสามารถของพนักงานที่จำเป็นในการทำงาน คือ การกำหนดความต้องการในสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่า พนักงานนั้นสามารถใช้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานได้ดี สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้จริงและจะต้องได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมีมาตรฐาน

 

ตารางบริหารทักษะในการทำงาน (Skill Matrix) ในการทำงานที่เป็นระบบมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน ISO9000:2005, ISO9001 ฯลฯ ส่วนใหญ่จะมีการกำหนดทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงานที่ต้องมี เพื่อให้การยืนยันว่าการทำงานที่เกิดขึ้น จะได้ผลดีสอดคล้องต่อข้อกำหนดของงานและได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีมาตรฐาน

 

ตารางบริหารทักษะในการทำงาน (Skill Matrix) ใช้กำหนดการบริหารงานบุคคล เพื่อใช้วางแผนกำหนดตำแน่งงาน การกำหนดหน้าที่เช่น อะไรเป็นสิ่งที่จะที่บอกได้ว่าพนักงานคนไหนควรต้องทำได้ ความรู้ความสามารถในการทำอยู่ในระดับใด เพื่อทำการประเมินผลงาน และใช้วางแผนปรับปรุงพัฒนาบุคลากรต่อไป การกำหนดบริหารจัดการทักษะจะทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากรที่ดี และเป็นการเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้สามารรถทำงานได้ในหลากหลายงาน สามารถปรับเปลี่ยนขบวนการทำงานแทนกันได้ในกรณีที่จำเป็น และช่วยให้เลือกคนมาทำงานกับเครื่องจักรที่เหมาะสมได้

 

การเริ่มบริหารจัดการทักษะ

1. การกำหนดนโยบาย 

- ต้องมีการกำหนดมาจากผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้มีความขัดเจนว่าต้องการที่จะพัฒนาพนักงานให้มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในหลายด้าน

- ทำการผลักดันสนับสนุนในการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ

- กำหนดกลุ่มเป้าหมายว่า พนักงานในส่วนไหนต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องใด 

- มีเป้าหมายในการพัฒนาที่จะให้พนักงานมีความสามารถด้านใด ควรกำหนดให้มีคนละหลายด้าน

- กำหนดเป้าหมายให้กับ พนักงานว่าแต่ละคน ต้องมีความสามารถปฏิบัติงานได้กี่ชนิด ภายในระยัเวลากี่เดือน โดยมีตารางการพัฒนาความรู้และทักษะในงานที่ชัดเจน 

- การกำหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

- การกำหนดแผนงานที่มีระยเวลา งบประมาณ และเป้าหมายที่ครอบคลุมครบถ้วน

- กำหนดให้มีวิธีการวัดการตรวจประเมินผลที่สามารถตอบความต้องการที่เหมาะสม

- การจัดทำรายงานความก้าวหน้านำเสนอ

 

2. กำหนดวิธีการวัด ในการตรวจวัดประเมินผล ควรต้องมีการกำหนดนิยามของงาน โดยมีการจัดระดับแบ่งความสามารถที่ดี และนำมาจัดทำเป็น ตารางบริหารทักษะในการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อใช้ติดตามประเมินผลโดยอาจดำเนินตามขั้นตอนดังนี้

- จัดทำบอร์ดประจำแผนก ทุกแผนกที่มีส่วนในตาราง

- ทำตารางลงรายชื่อตามข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ โดยป้ายที่ทำควรต้องทำให้มองเห็นได้ชัดเจนในระยะ 2-3 เมตร

- ดำเนินการแนะนำการประเมิน และเริ่มทำการสอบถามนำผลที่ได้มาสรุปติดเครื่องหมายให้ทุกคนเห็น

- ทำการประชุมหน้าบอร์ด โดยฝ่ายบริหารและพนักงานในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

- ทำความเข้าใจผลที่ได้ ติดตามความคืบหน้า ให้กำลังใจพนักงานในแต่ละระยะ

 

ตำแหน่งงานที่ควรต้องมีการระบุทักษะ กรณีที่มีพนักงานมากในระยะแรกเริ่มทำ อาจไม่จำเป็นต้องทำกับทุกคนทุกตำแหน่ง ควรเลือกทำในตำแหน่งงานที่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (Product Requirement) ตำแหน่งที่มีผลต่อการทำงานหรือผลิตภัณฑ์ก่อน เช่น ผู้ที่ทำงานในส่วนงานฝ่ายผลิต, ฝ่าย QC, ฝ่ายแผน, ฝ่ายวิศวกร, ฝ่ายเทคนิค, ฝ่ายขาย ฯลฯ เน้นที่กลุ่มคนที่เกี่ยวพันกับข้อกำหนด โดยการพิจารณาผู้ที่จะมาในตำแหน่งนี้ตวรต้องดูจาก

- ควรต้องมีความรู้และทักษะอะไรบ้าง จึงจะสามารถทำงานได้ตามหน้าที่ที่กำหนดไว้

- ควรมีความรู้และทักษะอะไรบ้าง ที่ต้องรู้หรือต้องมีมาก่อนทำงาน

- ความรู้และทักษะอะไรบ้าง ที่ไม่ต้องรู้หรือไม่ต้องมีมาก่อนทำงาน ก็สามารถทำงานได้

- เมื่อใดที่ผู้ดำรงตำแหน่ง ต้องผ่านการอบรมเพื่อให้มีความรู้ ทักษะตามที่กำหนดไว้

- ข้อกำหนดอื่นเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม ซึ่งถ้าผู้ดำรงตำแหน่งมีแล้ว จะช่วยให้ทำงานในหน้าที่ได้ดีขึ้นเช่น การอบรมคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัย ฯลฯ

 

----------------------------------------
@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ
@ ที่มาข้อมูลเพิ่มเติม
- Web: www.iok2u.com
- Web: http://ioklogistics.blogspot.com
- FB: https://www.facebook.com/iOK2u
- Line: @iok2u

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward