iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

Org องค์ประกอบขององค์การ (Elements of Organization)

 

องค์ประกอบขององค์การ (Elements of Organization) ประกอบด้วย

1. คน (Man) ในองค์การคนที่กล่าวจะ ประกอบด้วยคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ส่วนใหญ่องค์การจะมีคนเป็นจำนวนมากปฏิบัติงานร่วมกัน หรือแบ่งงานกันทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งกล่าวได้ว่าการดำเนินงานขององค์การ ไม่อาจสำเร็จได้ถ้าคนหรือทรัพยากรมนุษย์ขององค์การขาดคุณภาพ การที่คนจะปฏิบัติงานร่วมกันได้จำเป็นต้องอาศัย ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อเรียนรู้และทำความข้าใจซึ่งกันและกันในการอยู่ร่วมกัน

2. กระบวนการ (Method) การบริหารองค์การต้องอาศัย ขั้นตอนการทำงานเทคนิควิทยาการ หรือที่เรียกว่า เทคโนโลยี เพื่อช่วยในการทำงานและการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา เช่น ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-even Point Analysis) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV : Net Present Value) เป็นตันในปัจจุบันนี้องค์การไม่สามารถจะบริหารงานได้โดยอาศัยแต่เฉพาะ หรืออาจกล่าวได้ว่าประสบการณ์ ความเชื่อ ความเฉลียวฉลาดของนักบริหารเท่านั้น ในหลายกรณีนักบริหารต้องอาศัยเทคนิดทางการบริหาร เพื่อการตัดสินใจหรือการแก้ไขปัญหาให้กับองค์การ และในขณะเดียวกันก็เป็นการลดความเสี่ยงในระดับหนึ่งอีกด้วย

3. ความรู้ข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานการตัดสินใจตลอดจนการแก้ไขปัญหา สำหรับการบริหารองค์การต้องอาศัย ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ เพื่อความเข้าใจ เพื่อการวิเคราะห์คาดคะเนแนวโน้มในอนาคตอีกด้วย 

4. โครงสร้างขององค์การ การจัดโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมสอดคล้องกับงาน จะช่วยกำหนดอำนาจหน้าที่ สายบังคับบัญชา และความรับผิดชอบ เพื่อให้งานขององศ์การบรลุความสำเร็จตามป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. วิสัยทัศน์เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเป็นไปได้มีเหตุมีผล สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามต้องการได้

* ที่มา : https://learn.ocsc.go.th/

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว Innovation เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Org ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การ (The Basic Knowledge of Organization)

-------------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward