iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

PM กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการ (Management Approach)

แนวคิดทางการจัดการ (Management Approach) มีแนวคิดหลักหลากหลายแนวคิดเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและสังคมเช่น

แนวคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management Approach) เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมจาก นักวิทยาศาสตร์ และนักคิดในยุคนัน ที่ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีการตั้งสมมุติฐาน กำหนดตัวแปร ทดลอง และวัดผลการทดลองในกรณีต่างๆ ซึ่งคล้ายกับหลักการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ แนวความคิดนี้หลักในด้าน เกิดจาก แนวคิดและทฤษฎี Frederick Winslow Taylor (1856) โดยในยุคนี้ได้มีผู้สนับสนุนแนวคิดที่สาคัญคือ แนวคิดและทฤษฎี Henry Gantt และ แนวคิดและทฤษฎี Frank and Lillian Gilberth

- แนวคิดทางการจัดการเชิงบริหาร (ฺBusiness Management Approach) เป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับหลักการจัดการของผู้บริหารในภาพรวมทั้งหมด และแนวทางของการจัดโครงสร้างที่ดีที่สดขององค์กร แนวคิดการจัดการเชิงบริหารเห็นว่าประสิทธิภาพขององค์กรอาจเพิ่มขึนได้โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหาร ซึ่งถือเป็นวิถีทางที่นำไปสู่จุดมุงหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบุคคลที่สาคัญสำหรับแนวคิดการจัดการเชิงบริหารได้แก่ แนวคิดและทฤษฎี Henry Fayol (1841)

- แนวคิดการจัดการเชิงพฤติกรรม (Behavioral Management Approach)

- แนวคิดการจัดการเชิงปริมาณ (Quantitative Management Approach)

- แนวคิดการจัดการร่ วมสมัย (Contemporary Management Approach)

 

 

 

แนวคิดทางการจัดการ มีหลากหลายแนวคิดหลักเช่น

แนวคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์

2. แนวคิดทางการจัดการเชิงบริหาร

3. แนวคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรม

4. แนวคิดทางการจัดการเชิงปริมาณ

5. แนวคิดทางการจัดการร่วมสมัย

6. แนวคิดการจัดการแบบญี่ปุ่น

7. แนวคิดทฤษฎี Z ของ Ouchi

8. แนวคิดความเป็นเลิศขององค์การ

9. แนวคิดองค์การการเรียนรู้

10. แนวคิดการรปรับรื้อระบบ

11. แนวคิดการจัดการคุณภาพโดยรวม

 

อ้างอิงที่มา 

 

 

----------------------------------------

 

@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

@ ที่มาข้อมูล

 

- Web: http://iok2u.com

- FB: https://www.facebook.com/iOK2u

- Line: rainubon

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward