iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

PM กระบวนการที่ควรศึกษาในการทำธุรกิจ 3 เรื่อง (3 Process to study in Business)

กระบวนการหลักที่ควรศึกษาในการทำธุรกิจ เนื่องจากแนวคิดกระบวนการในการทำธุรกิจนั้น มีหลายเรื่องที่ผู้คิดจะทำธุรกิจควรที่จะต้องให้ความสำคัญและศึกษา เพื่อให้เกิดความสำเร็จในทางธุรกิจที่ดี  การทำธุรกิจนั้นอาจเริ่มจากคิดหาผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการที่จะนำมาทำธุรกิจ เมื่อได้แล้วก็จะมาคิดหาวิธีการสร้างสินค้า/บริการนั้น เริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการการผลิตและจัดส่งไปจนกระทั่งถึงมือลูกค้า สุดท้ายจะเป็นการบริหารลูกค้า โดยทำการติดตามดูแลเพื่อสร้างความสัมพันธร่วมกับลูกค้า ตามขั้นตอนที่ผ่านอาจแบ่งกลุ่มเรื่องที่ควรศึกษาเป็น 3 ส่วนหลักคือ 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) จะเป็นกระบวนการหลักของการทำธุรกิจ ก่อนเริ่มต้นทำควรจะกําหนดว่าธุรกิจที่จะทำนั้น จะผลิตอะไรและเลือกที่จะแข่งขันในตลาดอย่างไร 

2. การบริการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในการผลิต ตั้งแต่กระบวนการไหล ของวัตถุดิบ สินค้าและข้อมูล ตั้งแต่ผู้จำหน่ายต้นน้ำไปจนถึงลูกค้าในปลายน้ํำ 

3. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relations) เป็นกิจกรรมทางการตลาด ที่จะใช้ติดตามสร้างความสัมพันธ์เพื่อหาความต้องการไว้ตอบสนองลูกค้าให้ดีที่สุด

จากรูปจะเห็นว่าเมื่อการดำเนินการตามขั้นตอนจนถึงขั้นตอนที่ 3 สุดท้ายคือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านั้น จะทำให้เราสามารถทราบความต้องการของลูกค้าที่ยังมีอยู่อีก เพื่อนำไปทำในขั้นตอนที่ 1 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่วนไปได้ต่อเนื่องต่อไป

-----------------------------------------------

? ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

? Line: @iok2u.com
? Twister: iok2u.com
? E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
? ลงข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: Rainubon
 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward