iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

Risk ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงทางเทคโนโลยี (Technology Risk)

ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) การดำเนินธุรกิจทุกขนาดทุกประเภท มีโอกาสที่จะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยงสำคัญอยู่เสมอ ผู้บริหารในธุรกิจจึงควรต้องทำความเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) ที่อาจจะมีเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้บริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม

การรับรู้ความเสี่ยงทางธุรกิจที่ดียังช่วยให้ สามารถเตรียมการรับมือความเสี่ยงที่จะเกิดล่วงหน้าได้ และเมื่อความเสี่ยงเริ่มเข้ามาส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การเตรียมรับมือเหตุการณ์ล่วงหน้าจะสามารถทำให้ควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบที่จะเกิดได้ดีกว่า มีการสูญเสียที่ลดน้อยลง เสียเวลาในการแก้ไขปัญหาและปรับตัวสั้นกว่า และยังช่วยสกัดกั้นผลกระทบมิให้ไปถึงตัวลูกค้าได้ดีกว่า

ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

ความเสี่ยงเชิงระบบ (Systematic Risk) ที่กระทบต่อกิจการหลายกิจการพร้อมกัน เป็นความเสี่ยงที่มาจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านตลาดทุกธุรกิจหรือโดยรวมทุกอุตสาหกรรม หรือภัยธรรมชาติที่กระทบทั้งพื้นที่

ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเชิงระบบ กระทบต่อกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะ แต่กิจการในธุรกิจอื่นอาจจะไม่ได้รับผลกระทบด้วย

ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) ส่งผลกระทบทางลบต่อมูลค่า (Value) ของกิจการ ต่อมูลค่าของแบรนด์ ต่อการดำรงอยู่ของกิจการหรือไม่ การดำเนินธุรกิจควรพิจารณาประเด็นของความเสี่ยงในหลายด้านให้เพียงพอ ซึ่งประเด็นของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเช่น 

ความเสี่ยงทางเทคโนโลยี (Technology Risk) ในหลายกิจการการเชื่อมโยงเครือข่ายให้สามารถทำงานบนระบบงานและฐานข้อมูลได้ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในฐานข้อมูล ซึ่งต้องการการ Up-date อยู่ตลอดเวลา มีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ทำให้ความเสี่ยงเป็นเรื่องของเทคโนโลยีและระบบงาน การบริหารจัดการ อาจเป็นการบริหารข้อมูล ให้มีการสำรองเก็บเข้าระบบสำรองไว้อย่างต่อเนื่องตามความจำเป็น การมีอุปกรณ์ปั่นไฟที่ทำให้ระบบงาน อุปกรณ์การเชื่อมโยงเครือข่ายทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีของอุตสาหกรรมการผลิต เทคโนโลยีอาจจะเป็นเรื่องของความล้าสมัยไป ความทันสมัยไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี การพึ่งพาผู้ขายในการแก้ไขการทำงานของเทคโนโลยี

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว การบริหารความเสี่ยง เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Risk การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward