iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

เที่ยวกาญจนบุรี ห้วยกระเจา วัดทิพย์สุคนธ์ธาราม อนุสรณ์แห่งการตื่นรู้ (Thip Sukhontharam Temple)


วัดทิพย์สุคนธาราม

แผนที่ https://maps.app.goo.gl/yBT7t1MaPUxAFmT39

วัดทิพย์สุคนธาราม เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหาเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ พระพุทธรูปปางขอฝน (บางคันธารราฐ) สร้างโดยโลหะสำริด ที่ใหญ่ที่สุดในไทย มีความสูง 32 เมตร ยืนอยู่บนฐานสูง 8 เมตร ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดสร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษาและเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม พระพุทธมหาเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ คันธารราฐอนุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ลานพระทักษิณซึ่งเสมือนเขตพุทธวาส บริเวณโดยรอบ มีหอเกียรติประวัติสมเด็จพระมหาธีราจารย์ อาคารประกอบต่างๆ และอ่างเก็บน้ำในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ให้เปรียบเสมือน“พุทธอุทยาน”ที่มีลานปฏิบัติธรรม สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณารับโครงการไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2554
วัดทิพย์สุคนธาราม เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเยี่ยมชมทุกวันระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น.

"พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์" สร้างโดยใช้วัสดุทองเหลืองหล่อรมควันเป็นแผ่น แล้วนำมาเชื่อมต่อ บนโครงเหล็ก มีความสูง 32 เมตร ส่วนฐานมีการยกพื้นสร้างประทักษิณเพื่อใช้ในพิธีทางศาสนา โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.ส่วนองค์พระ 2.ส่วนสาธารณประโยชน์ และ 3.ส่วนป่า สำหรับพื้นที่ปฏิบัติธรรม จะมีอาคารในพื้นที่ทั้งหมด 16 หลัง อย่างไรก็ตาม การสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ ต้องมั่นคงแข็งแรง เนื่องจากฐาน ใช้ฝ่าพระบาทรองรับน้ำหนัก จึงต้องทำให้แข็งแรงมากๆ ซึ่งจะต่างจาก การสร้างเทพีเสรีภาพที่มีชุดคลุมมาถึงฐานเพื่อรองรับน้ำหนัก

พระพุทธรูปคันธารราฐ สร้างขึ้นที่เมืองคันธาระ เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.363-383 และผู้สร้างคือ พระเจ้ามิลินทราช เป็นพระพุทธรูปในพระอิริยาบถยืน ทรงผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน) พระหัตถ์ขวายกขึ้น เป็นกิริยากวักอาหารแสดงขอฝน พระหัตถ์ซ้ายหงายรองรับน้ำฝน

-----------------------------------------

ที่มาข้อมูล

รวบรวมรูปภาพ

www.iok2u.com

-----------------------------------------

เที่ยวกาญจนบุรี (Travel Kanchanaburi)

เที่ยวไทย (Travel Thailand)

-----------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward