iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

แนะนำ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

 

แนะนำตัว นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

เกิดวันที่ วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2509 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 

สถานที่เกิด จังหวัดอุบลราชธานี

สถานภาพ สมรสกับ นางอรพิน อุดมธนะธีระ อาชีพรับราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 02-2023816    

ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 3/28 หมู่บ้านพลอยนครา ซอยวิภาวดีรังสิต 33 แยก 1-6 แขวงสนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพ 10210 โทรศัพท์มือถือ 097-2345363

สถานที่ทำงาน กลุ่มระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพ 10400 

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Web: www.iok2u.com

Facebook: https://www.facebook.com/udomtanateera.k/

Line: rainubon

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ประวัติการศึกษา

เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

บทความแนะ ดร.เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ จาก AI Google

-

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward