iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และเลือกตั้งคณะกรรมการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ขอเชิญสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และร่วมลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง คณะกรรมการสหกรณ์ ชุดที่ 38 ประจำปี 2565 

09.00 -14.30 น. การเลือกตั้ง ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้น 1 อาคาร กสอ. ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการทั้งหมด 11 คน โดยสมาชิกจะมีสิทธิ์ในการเลือกได้ทั้งหมดจำนวน 6 คน 

13.00 น. เป็นต้นไป เข้าร่วมประชุมใหญ่ ณ ห้องนิทรรศการ ขั้น 1 อาคาร กสอ. 

ที่มาข้อมูล https://www.facebook.com/groups/3059401510951136?modal=false&should_open_composer=false

ร่วมใช้สิทธ์ ร่วมออกเสียง เลือกคนดีมาช่วยกันพัฒนาสหกรณ์เราร่วมกันครับ  

     

มุ่งหวังสร้างสังคมองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็น ธรรมาภิบาล (Good governance) 
ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com 

-------------------------------------------------

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward