iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

รายชื่อวุฒิสภา ชุดที่ ๙ (สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๙)

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

 

วุฒิสภาชุดที่ ๙ (สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๙) ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๙ เป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนใช้เขตจังหวัดเป็น เขตเลือกตั้งประกอบด้วย สมาชิกจํานวน ๒๐๐ คน มีวาระ ๖ ปี สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการ เลือกตั้ง ๔ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ จํานวน ๑๐๙ คน ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ จํานวน ๓๑ คน ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ จํานวน ๒๓ คน ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จํานวน ๑๗ คน รวมจํานวนผู้ได้รับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว จํานวน ๑๘๐ คน ยังขาดอีกจํานวน ๒๐ คน ที่ยังไม่ประกาศรับรองผลและได้เกิดการปฏิรูปการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ทําให้สภาชุดนี้สิ้นสุดลง

 

---------------------------------

ที่มาข้อมูล https://www.senate.go.th

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

---------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมข้อมูล
---------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward