iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

e-book คู่มือประเมินความพร้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมพื้นฐานสู่อุตสาหกรรม 4.0

 

สนใจดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

 

e-book_Industry4_thai_dpim คู่มือประเมินความพร้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมพื้นฐานสู่อุตสาหกรรม 4.0

คำนำ

ด้วยความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบตรงเวลา ตันทุนซื้อที่เหมาะสม การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคำ ก่อมลภาวะให้น้อยลง รวมถึงความสามารถของผู้ประกอบการ ที่ต้องพร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัว รับความต้องการทางเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายได้มากขึ้น ดังนั้น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตังกล่าว จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้เตรียมความพร้อมเป็นองค์กรดิจิทัล เพื่อพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมพื้นฐานเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ให้มีความแข็งแกร่งและก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยจัดทำเป็นเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดตัวยแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) และนำมาสู่การจัดทำ "คู่มือประเมินความพร้อมเป็นองค์กรดิจิทัล เพื่อพัฒนาและยกระดับ สถานประกอบการอุตสาหกรรมพื้นฐาน เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 แนะนำแนวทางการประเมิน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถประเมินได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ 

คู่มือประเมินความพร้อมเป็นองค์กรดิจิทัล เพื่อพัฒนาและยกระตับสถานประกอบการอุตสาหกรรมพื้นฐาน เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ฉบับนี้ จึงช่วยให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพื้นฐานสามารถใช้ตรวจสุขภาพองศ์กรของท่านตัวยตนเองว่า องค์กรเรามีการมุ่งเน้นที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการผลิตและการทำงานของท่านในระดับใดและอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะทำให้ท่านสามารถมองเห็นโอกาสการปรับปรุงตนเองให้เป็นองค์กรดิจิทัลเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กันยายน 2565

สารบัญ

- อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)

- การประเมินความพร้อมเป็นองค์กรดิจิทัลเพื่อพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมพื้นฐานเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

- การประเมินตนเองผ่านระบบ Industry 4.0 Maturity Assessment System (ID4MAS)

- บรรณานุกรม

- นิยามศัพท์

 

ที่มา https://id4mas.dpim.go.th/

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

---------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) รวมข้อมูล

---------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward