iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

E-Book เอกสารอบรม คลาวด์ภาครัฐ โดย GDCC และ CAT ปี 2563

สถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการประมวลผลของหน่วยงานภาครัฐคลาวด์ ดำเนินการโดยมีเป้าหมาย

- ระดับกระทรวง (Ministry Cloud) เพื่อให้บริการกรมและหน่วยงานภายใต้กระทรวง

- คลาวด์ระดับกรม (Agency Cloud) มีเฉพาะกรมที่มีศักยภาพดูแลคลาวด์ของหน่วยงานเอง 

- คลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service หรือ GDCC) 

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

- มีระบบคลาวด์กลางภาครัฐให้บริการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย

- ภาครัฐเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว

- ให้บริการประชาชนและภาคเอกชนได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ

- เร่งการเปลี่ยนเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลและส่งเสริม Big data ของภาครัฐ

- ประหยัดงบประมาณการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

เอกสารอบรม

- Government Data Services การใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐ

- Government Data Center And Cloud Service โครงการพัฒนาระบบคลาว์กลางภาครัฐ

- การพัฒนาคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC): Government Data Platform 

 

 

ที่มา www.iok2u.com

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward