iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

e-book ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562

การเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไปครั้งแรกภายใต้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งได้บัญญัติให้ดำเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับแล้ว

การเลือกตั้งครั้งนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญทั้งรูปแบบวิธีการเลือกตั้ง และการได้มาซึ่งผู้ได้รับการเลือกตั้ง ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งนี้จึงเป็นที่น่าสนใจควรนำไปศึกษาค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ของไทย

สนใจดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือ “ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562” เล่มนี้ขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ทางวิชาการและการสืบค้นข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่สำคัญ โดยประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ผลคะแนนการเลือกตั้ง ข้อมูลผู้ได้รับเลือกตั้ง เป็นต้น และรวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อแบบใหม่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่แตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา โดยนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งในรูปแบบแผนภูมิสัดส่วนร้อยละ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบง่ายต่อการสืบค้นและนำไปใช้ประโยชน์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้นำไปใช้ทางวิชาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่มา https://www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?cid=14&filename=

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward