iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

e-book depa coding ตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

สนใจเอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่

https://drive.google.com/file/d/1dy1lMJd6gUJ_1v2Pv-ZnrsOIqAqoLREA/view?usp=sharing

เอกสารบรรยาย หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต​ ระดับมัธยมศึกษา จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีจุดปนะสงค์เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยสนใจในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อการพ้ฒนาทักษะพื้นฐานด้านการวิเคราะห์แก้ปัญหาและใช้ความคิดสร้างสรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการต่อยอดไปถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับสูง ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ ภายในประเทศ

ตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต

คำนำ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยสนใจในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการต่อยอดไปถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับสูง ภายใต้ โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ (Big Rock) และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้บรรจุสาระวิทยาการคำนวณไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง 2560 ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้ มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบูรณาการกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่นำไปสู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือสร้างนวัตกรรมต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตการใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณ ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ประกอบ ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยบูรพา จึงดำเนินการร่วมกันพัฒนาออกแบบ “ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้วิทยากรคอมพิวเตอร์ (Computer Science)” โดยแบ่งเป็นกิจกรรมสำหรับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น เพื่อให้ครูโรงเรียนเครือข่ายการเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป
“ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)” เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่ สังคมดิจิทัลในอนาคตเล่มนี้ จึงเป็นเอกสารแนวทางที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้า รับการอบรมได้บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต
มิถุนายน 2562

สารบัญ

กิจกรรมการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษา

กิจกรรมที่ 1 หุ่นยนต์เพื่อนรัก

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้ If-else

กิจกรรมที่ 3 สนุกกับ Cubetto (คิวเบตโต)

กิจกรรมที่ 4 เว็บไซต์ codingthailand.org

กิจกรรมที่ 5 12 ราศี

กิจกรรมที่ 6 อัศวินพิทักษ์โลก

กิจกรรมที่ 7 Build The Bridge

กิจกรรมที่ 8 Monster Race 

กิจกรรมที่ 9 แนะนำ Block-based Programming

กิจกรรมที่ 10 แนะนำ Event-based Programming

กิจกรรมที่ 11 Basic Programming (If-Then-Else) 

กิจกรรมที่ 12 Basic Programming (Variable) 

กิจกรรมที่ 13 Basic Programming (Loop) 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้การโปรแกรมไมโครบิต 

กิจกรรมที่ 2 ทอยลูกเต๋า

กิจกรรมที่ 3 Accelerometer Sensor

กิจกรรมที่ 4 Apply Accelerometer 

กิจกรรมที่ 5 Compass

กิจกรรมที่ 6 Music

กิจกรรมที่ 7 Radio Communication

กิจกรรมที่ 8 Serial Communication

กิจกรรมที่ 9 Applied Sensor

กิจกรรมที่ 10 Maths

กิจกรรมที่ 11 Functions

กิจกรรมที่ 12 LED

กิจกรรมที่ 13 เรียนรู้ I/O พอร์ต

กิจกรรมที่ 14 การเขียนโปรแกรมกราฟิก

กิจกรรมที่ 15 การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์

กิจกรรมที่ 16 การอ่านค่าจากคีย์สวิตซ์

กิจกรรมที่ 17 โครงงานสร้างสรรค์

Tips กิจกรรมเดี่ยว My Portfolio

ภาคผนวก

มาตราฐาน ว 4.2 ตัวชี้วัดระดับประถมศึกษา

มาตราฐาน ว 4.2 ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษา

 

----------------------------------------------

ที่มาข้อมูล

- สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) https://www.depa.or.th

ที่มาภาพและรวบรวมโดย

www.iok2u.com 

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว ทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Coding Skills) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Coding การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Coding Skills) รวมข้อมูล

------------------------------------------------- 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward