iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

E-Book 9 แนวโน้มใหม่ในอนาคตการท่องเที่ยว 

 

E-Book 9 แนวโน้มใหม่ในอนาคตการท่องเที่ยว

หนังสือ “9 แนวโน้มใหม่ในอนาคตการท่องเที่ยว” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมลู เกี่ยวกับแนวโน้มใหม่ของอตุสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย ทั้งที่ส่งผลในระดับภาพรวมเศรษฐกิจ ตลอดจนทิศทางและรูปแบบการท่องเที่ยว เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ผู้จัดทำหนังสือนี้ มีจุดมุ่งหมายมากกว่าการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล โดยคาดหวังที่จะสร้างความเข้าใจเชิงลึกในแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และจุดประกายความคิดใหม่ ๆ ของผู้อ่านทุกท่าน เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้สามารถก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและสมฐานะอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย

สารบัญ
01 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก
02 ทิศทางและรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ที่เกิดขึ้น
03 แนวทางใหม่ในการกำกับดูแลการท่องเที่ยว
04 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

โหลด E-book จากเอกสารแนบ Attachment ด้านล่าง

ขอขอบคุณผู้จัดทำ E​-Book​ ดี​ ๆ​ เล่มนี้ครับ

#iok2u

---------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward