iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

 

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้ แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถแบ่งได้ 2 ส่วน คือ

1. อุตสาหกรรมระดับขั้นสูง (Advance Track) จะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีนวัตกรรมสร้างสรรค์ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้า เกษตรและอาหาร อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก เคมีภัณฑ์ชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยมีแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทักษะขั้นสูง ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบคลัสเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายตลอดห่วงโซ่ คุณค่าที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างและพัฒนาตลาดสินค้าคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานบังคับ พัฒนาความรู้ผู้บริโภค ตลอดจนกระจาย การลงทุนไปยังภูมิภาคและอาเซียน เพื่อสร้างฐานการเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าต่อไป

2. อุตสาหกรรมอนาคต (Future Track) จะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายใน 4 อุตสาหกรรมคือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ ชิ้นส่วนอากาศยาน เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และพลังงานชีวภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนาโดยวางแผนและพัฒนากำลังคน เป้าหมาย ทั้งความร่วมมือภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา/วิจัย โดยระยะเร่งด่วนอาจจำเป็นต้องให้เอกชนเป็นผู้นำ หรืออาจใช้โมเดลการวางแผนร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและเอกชน พร้อมกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ตลอดจนศูนย์วิจัยและทดสอบกลาง ระบบบ่มเพาะ สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึก สร้างหรือซื้อ เทคโนโลยีและระบบถ่ายทอดเทคโนโลยี อีกทั้งต้องปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้รองรับ เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างบริบทแวดล้อมให้เกิดสมดุลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

----------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward