iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

scor ระดับของ SCOR Model 4 Level

ระดับของ SCOR Model (SCOR Model 4 Level) เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันในการปฏิบัติงาน ซึ่งแบบจําลอง SCOR ได้กําหนดขั้นตอนการพัฒนาเป็น 4 ระดับ การดําเนินการพัฒนาดังกล่าวแตละองค์ประกอบจะถูกกําหนดกระบวนการและการจัดการ ที่ทําให้การปฏิบัติงานของธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้

SCOR ระดับที่ 1 การวิเคราะห์การแข่งขันในธุรกิจที่ดําเนินอยู่ โดยวิเคราะห์ไปจนถึงองค์ประกอบที่สําคัญทั้งภายในและภายนอกองค์กร ใช้กําหนดความสามารถและความได้เปรียบในการแข่งขันที่ควรมีสําหรับธุรกิจ เช่น ความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า, ความรวดเร็วในการจัดส่ง, การบริการลูกค้า, ต้นทุนที่ต่่ำ ฯลฯ อันเป็นผลจากการดําเนินงานในส่วนของการวางแผน, การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ, การผลิตและการจัดที่เหมาะสมกับธุรกิจและอุตสาหกรรมนั้น

SCOR ระดับที่ 2 การกําหนดกระบวนการหลักของธุรกิจ หลังจากที่ได้กําหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และขอบข่ายการจัดการที่เกี่ยวข้องแล้วนํามาแปรเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ได้กําหนดไว้โดยกําหนดเป็นโครงร่างของโซ่อุปทานของธุรกิจ การกําหนดโครงร่างของโซ่อุปทานนี้จะครอบคลุมการพิจารณาการกําหนดโครงร่างของกระบวนการปฏิบัติงานในส่วนการวางแผน การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ, การผลิตและการจัดส่ง ที่มีขอบข่ายการปฏิบัติงานทั้งในส่วนการปฏิบัติงานภายในและระหว่างธุรกิจ

SCOR ระดับที่ 3 การกําหนดรายละเอียดของกระบวนการ เป็นการกําหนดรายละเอียดในแต่ละส่วน ของกระบวนการภายในและระหว่างธุรกิจที่ได้กําหนดไว้ในระดับที่ 2 การกําหนดรายละเอียดของกระบวนการนี้จะอาศัยข้อสรุปแนวทางจากการวิเคราะห์ในระดับที่ 1 และ 2 มาเป็นแนวทางในการกําหนดรายละเอียดอาจต้องอาศัยความร่วมมือในการกําหนดจากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้จัดส่งวัตถุดิบ, ผู้รับผิดชอบการจัดส่ง, ผู้รับผิดชอบการกระจายสินค้าและลูกค้า เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปได้และสร้างความเข้าใจที่สอดคล้องกันในการนําไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล

SCOR ระดับที่ 4 การนําไปปฏิบัติ เป็นการนําสิ่งที่ได้กําหนดไว้ไปปฏิบัติให้เกิดผลตามที่กําหนดไว้โดยมีการกําหนดแบบแผนการปฏิบัติงานในรูปแบบที่เหมาะ กับกระบวนการที่ได้กําหนดไว้ในโครงร่างโซ่อุปทานของธุรกิจ

----------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward