iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ผู้จัดการด้านชัพพลายเชน (Supply Chain Manager) เทียบกับ Conductor ในวงออเคสตร้า

ผู้จัดการด้านชัพพลายเชน (Supply Chain Manager) เทียบกับ Conductor ในวงออเคสตร้า 

ผู้จัดการด้านชัพพลายเชน (Supply Chain Manager) หมายถึง ผู้มีหน้าที่บริหารและจัดการในส่วนของงานด้านชัพพลายเชน ซึ่งมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำได้แก่ ผู้ผลิต (ผู้ให้บริการ) ผู้ซื้อ (ผู้รับบริการ) และผู้ขายวัตถุดิบปัจจัยในการผลิต (ผู้ขาย) เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิต อันนำไปสู่การเพิ่มผลกำไรของกิจการ โดยกระบวนการชัพพลายเชนเริ่มตั้งแต่ กระบวนการวางแผน (Plan) กระบวนการจัดซื้อ (Procurement) การผลิต (Manufacturing) การจัดเก็บ (Storage) การจัดจำหน่าย (Distribution) ตลอดจนการขนส่ง (Transportation) การรับคืน (Return) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ซึ่งมีผลสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

บทบาท ผู้จัดการด้านชัพพลายเชน (Supply Chain Manager)

1. จัดการวางแผนยกระดับความสามารถในการบริหารในชัพพลายเชนเช่น การลดสินค้าคงคลัง การเพิ่มผลิตภาพ หรือการลดความสูญเปล่าอย่างไร

2. จัดการส่งเสริมเพื่อสร้างความเติบโตของธุรกิจเช่น การเพิ่มโอกาสในการออกสินค้าใหม่เร็วขึ้น การเปิดตลาดใหม่ๆการสร้างความพอใจแก่ลูกค้ามากขึ้นอย่างไร

3. จัดการส่งเสริมให้มีความยั่งยืนของธุรกิจเช่น การลดต้นทุนธุรกิจ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ฯลฯ อย่างไร

เทียบผู้จัดการด้านชัพพลายเชน (Supply Chain Manager) กับคอนดัชเตอร์ในวงออเคสตร้า จะช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าผู้จัดการด้านชัพพลายเชน จะต้องเป็นผู้ที่ส่งสัญญานและประสานการทำงานร่วมกันในองค์กร ให้เกิดเป็นรูปแบบที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันไปได้อย่างสมบูรณ์ โดยแบ่งการมองออกเป็น

- ผู้นำ หากเทียบผู้จัดการด้านชัพพลายเชน (Supply Chain Manager) กับคอนดัชเตอร์ มีหน้าส่งสัญญานการทำหน้าที่ให้แก่กลุ่มเครื่องดนตรีแต่ละกลุ่มจะเล่นตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้เสียงดนตรีที่ไพเราะ ผู้จัดการด้านชัพพลายเชน ก็จะประสานให้แต่ละกลุ่มงานในองค์กรดำเนินการงานประสานกันได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพดีที่สุด ในความเหมาะสมกลมกลืนกันตลอดโซ่อุปทาน

- หน้าที่ กลุ่มงานต่างๆ ในชัพพลายเชน เทียบได้กับกลุ่มเครื่องดนตรีที่มีการจัดรวมกันไว้ในแต่ละจุด ดนตรีแต่ละประเภทจะต้องเล่นตามสัญญษนที่คอนดัชเตอร์ ส่งสัญญานให้เล่น ดังเบา ช้าเร็ว หรือตามจังหวะเวลา ในส่วนงานชัพพลายเชนจะมีกลุ่มงานในชัพพลายเชนที่แยกการทำงานตามเป้าหมายในงานของตนเช่น ฝ่ายแผน ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง ฯลฯ แต่ละฝ่ายจะมีความสามารถและเป้าหมายในการทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งในส่วนนี้ผู้จัดดการชัพพลายเชนจะเป็นผู้ส่งสัญญานให้แต่ละหน่วยงานได้ทำทั้งเรื่อง จังหวะการทำ ระยะเวลา จำนวนมากน้อย หากแต่ละกลุ่มมีการจัดการที่ดีจะช่วยให้เกิดความสามารถขององค์กรที่ดี

- สัญญานที่ส่ง ในวงออเคสต้าผู้เล่นเครื่อวคนตรีแต่ละกลุ่มจะได้รับสัญญานจากคอนดัชเตอร์ โดยการมองสัญญานไม้ในมือคอนดัชเตอร์ ที่ส่งสัญญานให้ผู้เลนดนตรีแต่ละชนิดได้เล่นเพื่อให้เกิดการประสานเสียงดนตรีให้เกิดความไพเราะ ผู้จัดการชัพพลายเชนก็จะใช้การส่งข่าวสารถึงแต่ละฝ่ายให้มีการทำงานประสานร่วมกัน ปัจจุบันการส่งขาวสารได้มีการส่งผ่านข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย ซึ่งทำให้สามารถเชื่อมโยงถึงผู้ทำงานในแต่ละกลุ่มงานได้รวดเร็วและถูกต้อง เกิดการทำงานร่าวกันได้ดีที่สุด

----------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward