iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

Business Process Outsourcing : BPO / การมอบหมายงานให้บุคคลภายนอกรับผิดชอบดูแลแทน

การมอบหมายงานให้บุคคลภายนอกรับผิดชอบดูแลแทน (Business Process Outsourcing : BPO) คือ การที่องค์กรได้มอบหมายงานบางส่วนภายใน ให้แก่บริษัทหรือบุคคลจากหน่วยงานภายนอกเป็นผู้มารับผิดชอบดูแลทำงานแทน โดยอาจมอบหมายกระบวนการทางธุรกิจตั้งแต่หนึ่งขั้นตอนหรือมากกว่าให้แก่ผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งจะเป็นผู้บริหารและจัดการกระบวนการที่เลือกตามการวัดประสิทธิภาพที่กำหนดและวัดได้ การมอบหมายงานให้บุคคลภายนอกรับผิดชอบดูแลแทนในงานธุรกิจ มีมานานตั้งแต่ในอดีตเช่น บริษัทผู้ผลิตหลายรายได้รับจ้างผลิตสินค้าหรือ ชิ้นส่วนย่อยส่งบริษัทใหญ่ประกอบ, บริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากได้ทำการจ้างคนภายนอกดำเนินการกิจกรรมแทนเช่น การจ้างผลิตสินค้า จ้างผลิตส่วนประกอบ การจ้างบำรุงรักษาด้านไอที การจ้างดูแลด้านทำความสะอาด ฯลฯ เหตุผลที่ควรมอบหมายงานให้บุคคลภายนอกรับผิดชอบดูแลแทน

- เพื่อลดต้นทุน

- มุ่งเน้นที่ความสามารถหลักขององค์กร

- ปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้ง่ายขึ้น

- เพิ่มความเร็วในการแข่งขันในตลาด

- เกิดนวัตกรรมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

- รักษาต้นทุนให้มีความคงที่

กระบวนการ Outsource เพื่อให้บริษัทไปมุ่งเน้นในกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมงานที่มีความสำคัญ โดยมอบหมายงานบางส่วนให้บุคคลภายนอกรับผิดชอบดูแลแทนในกิจกรรมที่ดำเนินการแทนได้ โดยไม่มีผลกระทบกับองค์กร อาจพิจารณาจาก กิจกรรมหลัก และกิจกรรมงานที่มีความสำคัญ แบ่งออกได้เป็น

- กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมการทำงานที่จำเป็นในการดำรงอยู่ของบริษัท เช่น การผลิตสินค้าหลัก การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตเฉพาะ การสร้างแบรนด์ เป็นต้น

- กิจกรรมงานที่มีความสำคัญ คือ งานที่มีความสำคัญอาจมีผลกระทบต่อการทำงานองค์กร เช่น จัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิต การดูแลลูกค้า เป็นต้น

ทางธุรกิจ สามารถแบ่งกิจกรรมที่จะดำเนินการว่าควรที่จะดำเนินการเองหรือให้ outsource ทำ โดยอาจแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตามความสัมพันธ์ของกิจกรรม ต่อไปนี้

1. กิจกรรมหลัก (Core) และมีความสำคัญ (Critical) เช่น

- Product design

- Final manufacturing

- Main assembly

- Branding

2. ไม่ใช่กิจกรรมหลัก (Non-Core) แต่มีความสำคัญ (Critical) เช่น

- Customer care

- HR related administration

- Medical transcription

3. กิจกรรมหลัก (Core) และไม่มีความสำคัญ (Non-Critical) เช่น

- Marketing of credit cards

- Transaction processing

- Accounts, receivable management

4. กิจกรรมหลัก (Non-Core) และไม่มีความสำคัญ (Non-Critical) เช่น

- Security

- Cafeteria

- Housekeeping

- Helper/peon service

ประโยชน์ ของการมอบหมายงานให้บุคคลภายนอกรับผิดชอบดูแลแทน

- ช่วยให้บริษัทสามารถมุ่งเป้าในงานที่สนใจได้ดี โดยส่งออกกระบวนการที่ไม่ใช่งานหลักให้หน่วยงานภายนอก Outsource ช่วยดูแลและ ช่วยให้บริษัทมุ่งความสนใจไปที่ธุรกิจหลัก

- แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เนื่องจาก Outsource มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการเฉพาะที่พวกเขารับผิดชอบ เป็นผู้เชี่ยวชาญและนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงคุณภาพ

- การลดต้นทุน Outsource ดำเนินการข้อมูลขนาดใหญ่จากสถานที่ต่างๆ

- ควบคุมราคาค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่สำคัญ (Fixed to Variable Cost) เพราะผู้ให้บริการ

การมอบหมายงานให้บุคคลภายนอกรับผิดชอบดูแลแทน อาจแบ่งงานออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เป็นกิจกรรมด้านโลจิสติกส์เป็นส่วนใหญ่เช่น การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง เป็นต้น องค์กรมักจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญเข้ามารับช่วง Logistics ในลักษณะการจ้างช่วง หรือ Sub-Contract

2. การปฏิบัติการ (Operations) ส่วนมากจะเป็นการวิจัยและพัฒนา การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ แต่ในองค์กรใหญ่มักไม่ค่อยมีบริษัทใดทำ หากจะทำก็จะเป็นลักษณะของการจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยในองค์กรมากกว่าการจ้าง Outsource เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่เป็นความลับขององค์กร

3. การบริหารงานสนับสนุนภายในองค์กร (Business Administration) เป็นงานสนับสนุนงานหลักในองค์กร เช่น งานการเงินและบัญชี การพัฒนาบุคลากร การเบิกจ่ายต่าง ๆ เป็นส่วนที่มีการจ้างงาน Outsource มากที่สุดในบรรดา 4 ประเภท และมีการใช้ทั้งภายใน และลักษณะบริษัทข้ามชาติ

4. การบริการลูกค้า (Sales, Marketing and Customer Care) ในด้านนี้เป็นการดูแลในเรื่อง การขาย ลูกค้าสัมพันธ์ การตลาด การวิจัยการตลาด โดยส่วนมาก Outsource ประเภทนี้มักจะอยู่ในรูปแบบการบริหารในระบบ Call Center และ Contact Center สาเหตุของการ Outsourcing ก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการโอนงานให้ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าให้ดำเนินการแทน ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไปพัฒนากิจกรรมหลักขององค์กร ไม่ต้องลงทุนในการจ้างบุคลากร ไม่ต้องฝึกอบรมหรือจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานสนับสนุนต่างๆ (Back Office Operations)

----------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward