iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
บทที่ 3 วางแผนการแก้ปัญหา (Plan the solution)
 
 

พิชิตทุกปัญหาด้วยกลยุทธ์แก้ปัญหา

 

 


วางแผนการแก้ปัญหา (Plan the solution) เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ วางแผนการแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ

การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนการเดินทางที่ต้องมีแผนที่ บทความนี้มุ่งนำเสนอแนวทางการ วางแผนการแก้ปัญหา ประกอบไปด้วย การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การแบ่งย่อยปัญหา และการวางแผนปฏิบัติการ เพื่อวางรากฐานสู่ความสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบ ในบทนี้ เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การแบ่งย่อยปัญหา เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และการกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้ทราบว่า ต้องการบรรลุอะไรและวัตถุประสงค์หลักๆ ของการแก้ไขปัญหานั้น คืออะไร ตัวอย่างเป้าหมายที่ชัดเจนเช่น "เพิ่มผลผลิตของโรงงานให้เพิ่มขึ้น 20% ภายใน 6 เดือน" หรือ "ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของฝ่ายการผลิตลง 10% ในช่วงระยะเวลา 1 ปี" การกำหนดเป้าหมายชัดเจนจะช่วยให้ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ จุดหมายปลายทางของการแก้ปัญหา เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทาง ช่วยให้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องการบรรลุ ควรมีลักษณะดังนี้

- กำหนดเป้าหมายที่เน้นการแก้ไขปัญหา กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเน้นการแก้ไขปัญหาหลักๆ ที่ต้องการแก้ไข

- ระบุเป้าหมายที่เป็นไปได้และมีความเป็นจริง ระบุเป้าหมายที่เป็นไปได้และมีความเป็นจริงในระดับที่สามารถทำได้จริง

- SMART Goals กำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง (Specific) วัดผลได้ (Measurable) บรรลุได้ (Achievable) เกี่ยวข้อง (Relevant) และมีระยะเวลา (Time-bound)

- เป้าหมายหลัก ระบุเป้าหมายหลักที่ต้องการบรรลุ เป็นภาพรวมของสิ่งที่ต้องการแก้ไข

- เป้าหมายย่อย แบ่งเป้าหมายหลักออกเป็นเป้าหมายย่อยๆ ที่สามารถวัดผลได้ เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน

ตัวอย่างปัญหา ยอดขายสินค้าของบริษัทลดลง

- เป้าหมายหลัก เพิ่มยอดขายสินค้า 15% ภายใน 6 เดือน

- เป้าหมายย่อย *เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ 10% ภายใน 3 เดือน *เพิ่มยอดขายต่อลูกค้า 5% ภายใน 3 เดือน *ลดต้นทุนการผลิต 2% ภายใน 6 เดือน *พัฒนาโปรแกรมการตลาดใหม่ ภายใน 3 เดือน

3.2 แบ่งย่อยปัญหา

การแบ่งย่อยปัญหา ช่วยจัดการปัญหาใหญ่ให้เล็กลง เปรียบเสมือนการแบ่งภูเขาลูกใหญ่ ออกเป็นก้อนหินขนาดเล็กที่สามารถจัดการได้ การแบ่งย่อยปัญหา เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้เราสามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและการแก้ไขได้โดยมีระเบียบ โดยมักจะมีขั้นตอนดังนี้

- การวิเคราะห์ปัญหา ทำการวิเคราะห์ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างละเอียด เพื่อทราบสาเหตุและผลกระทบต่อธุรกิจหรือองค์กร วิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบคอบเพื่อให้เข้าใจที่สุด ระบุปัญหาหลัก และแยกปัญหาย่อยออกมา

- การจัดกลุ่มปัญหา จัดกลุ่มปัญหาตามลักษณะและความเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไข การแยกปัญหาออกเป็นส่วนย่อย แยกปัญหาที่ใหญ่เป็นปัญหาย่อย ๆ เพื่อทำให้ง่ายต่อการจัดการและแก้ไข

- จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและการแก้ไข โดยพิจารณาจากผลกระทบที่สำคัญและเร่งด่วน

- วิเคราะห์ปัญหา แยกแยะปัญหาหลักออกเป็นปัญหาที่เล็กลง จัดลำดับความสำคัญ ว่าปัญหาไหนควรแก้ไขก่อน

- กำหนดขอบเขต ระบุขอบเขตของปัญหา ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องแก้ไข อะไรคือสิ่งที่ไม่จำเป็น

ตัวอย่างปัญหา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำ

- ปัญหาที่เล็กลง *นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาบางบท *นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน *ครูสอนไม่ชัดเจน * นักเรียนไม่มีสมาธิ *นักเรียนไม่มีแรงจูงใจ

3.3 วางแผนปฏิบัติการ

ลงมือทำตามแผนก้าวสู่เป้าหมาย เปรียบเสมือนแผนที่ ช่วยให้รู้ว่าต้องทำอะไร ทำอย่างไร เมื่อไหร่ ซึ่งควรมีรายละเอียดดังนี้

- ระบุขั้นตอนการดำเนินการ กำหนดขั้นตอน ระบุขั้นตอนที่ชัดเจน ว่าต้องทำอะไร ทำอย่างไร เมื่อไหร่ เป็นลำดับ ระบุขั้นตอนการดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแผนการดำเนินงาน เป็นต้น

- กำหนดกลยุทธ์และแผนการแก้ไขปัญหา กำหนดกลยุทธ์และแผนการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนและระบุขั้นตอนการดำเนินการ

- กำหนดผู้รับผิดชอบ ระบุผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน ว่าใครต้องทำอะไร กำหนดผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อให้มีความรับผิดชอบและประสิทธิภาพในการดำเนินการ

- ระยะเวลา กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถควบคุมและติดตามผลได้ กำหนดระยะเวลา กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน สำหรับแต่ละขั้นตอน ว่าต้องเสร็จสิ้นเมื่อไหร่

- กำหนดทรัพยากรและประเมินทรัพยากรที่จำเป็น เช่น เงินทุน บุคคลอุปกรณ์ ข้อมูล เป็นต้น นำมาวางแผนจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม เช่น การจัดทำงบประมาณ การจัดหาบุคลากร เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- วิธีการแก้ไขปัญหา ระบุวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน เช่น การใช้เทคโนโลยีใหม่ เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน เป็นต้น

- ติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทุกขั้นตอนและการทำงานตามแผนการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

- ประเมินผลและปรับปรุง ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและปรับปรุงแผนการต่อไปตามผลการประเมิน

3.4 สรุป

การวางแผนการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน แบ่งย่อยปัญหา และการกำหนดแผนปฏิบัติการที่เหมาะสม จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการได้

 

 

-------------------------------------------------

.

ที่มา

ที่มาภาพและรวบรวม www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราวการแก้ปัญหา (Problems Solving) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

การแก้ปัญหา (Problem Solving)

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward