iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
Innovation ปรากฏการณ์เทคโนโลยีรูปเส้นโค้งรูปตัว S (S-Curve of Technology)

   

 

ปรากฏการณ์เทคโนโลยีรูปเส้นโค้งรูปตัว S (S-Curve of Technology) มาจากลักษณะทิศทางการดำเนินไปของเทคโนโลยีที่มนำมาเขียนเป็นกราฟเส้นโค้งทีมีรูปเป็นตัวเอส (S) ซึ่งปรับปรุงมาจากเป็นปรากฏการณ์จากหลักของคณิตศาสตร์ทีมักนำใช้มาเป็นเครืองมือในการอธิบายช่วงของการเจริญเติบโต ถูกนํามาใช้ในทางวิชาสาขาต่างๆ เช่น ฟิสิกส์ ชีววิทยา เศรษฐศาสตร์ และยังมีการนำไปประยุกต์ใช้งานอื่นอีก เช่น การบริหารจัดการโครงการ การตลาด โดยจะใช้ S-Curve เพือประเมินดูวงจรของผลิตภัณฑ์หรือใช้วางแผนในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการด้านนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีและสามารถอธิบายการ นํา S Curve มาใช้งานบริหารจัดการเป็นตัวติดตามแผนงานโครงการ (Monitoring) หรือ ประเมินผล (Apprialsal) เพือดูผลการดําเนินงานและแก้ไขปรับจุดด้อยต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือดูพฤติกรรมของโครงการแบ่งเป็น S-Curve of Technology อธิบายปรากฏการณ์การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีไว้ 3 สถานะคือ

1. ระยะเริม (Birth) เป็นช่วงเวลาของการประดิษฐ์คิดค้นจนประสบความสำเร็จออกมา และเริ่มทดสอบวางตลาด มักเป็นการเตรียมงาน (preparation) การเปิดงาน (Site Clearing) มีงานให้ดําเนินการไม่มากนักใช้เวลามาก เมือเขียน เส้นกราฟจะลาดเอียงและโค้งขึนน้อย ปลายของตัว S

2. ระยะกลาง (Take off) เป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมีการปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมให้รับรู้ว่ามีเทคโนโลยีนี้แล้ว และสังคมเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีนี้ไปจนถึงการได้รับความนิยมจากคนในสังคม เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีมีการพัฒนาประสิทธิภาพได้สูงขึ้นเรื่อยอย่างรวดเร็วและพร้อมกับการเติบโตของจำนวนผู้ใช้ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการทำธุรกิจที่สุด และทุกคนอยากทำธุรกิจในช่วงเวลานี้ และแน่นอนที่สุดผู้ที่มีนวัตกรรมใหม่ ควรจะเข้าสู่ตลาดในช่วงนี้ เป็นช่วงทีสามารถเปิดหน้างานได้มากขึนสามารถทํางานได้หลายกลุ่ม มีความก้าวหน้าของ งานรวมมากใช้เวลาน้อยเมือเขียนเส้นกราฟจะลาดเอียง และโค้งขึนมากตามศักยภาพการทํางานจึงเป็นเสมือนช่วงลําตัว S

3. ระยะปลาย (Mature) เป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีอิ่มตัว ประสิทธิภาพการพัฒนาของเทคโนโลยีนั้นถึงขีดสุดของทรัพยากรที่ใช้ผลิตไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้แล้ว ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีจะมีใช้คงที่ โดยไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้จนกว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทดแทน และเทคโนโลยีนี้ก็จะหายไปจากสังคม เป็นช่วงทีทํางานแล้วเสร็จไปมาก เหลือเพียงงานเก็บจุดบกพร่อง ทําความสะอาด โครงการ (Site Cleaning) การเบิกงวดมีน้อย มีความก้าวหน้าของงานรวมมีน้อยในเวลานาน เมือเขียน เส้นกราฟจะ ลาดเอียงและโค้งขึนน้อยตามศักยภาพการทํางานจึงเป็นเสมือนปลายของเส้นกราฟ

ที่มา 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว Innovation เพิ่มเติมคลิกที่นี่

innovation นวัตกรรม (Innovation) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward