iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

PM ผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารโครงการ (Project management person)

แนวทาง BASCIT ที่ใช้พัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรม * 

 

ผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารโครงการ (Project management person) ได้แก่

1. ผู้อุปถัมภ์โครงการ (project sponsor) เป็นผู้ที่ให้การอนุมัติโครงการ ระบุขอบเขตของงาน จัดหาทรัพยากร และเป็นผู้ยอมรับหรือปฏิเสธผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายของโครงการ

2. ผู้จัดการโครงการ (project manager) เป็นผู้ได้รับอำนาจมาจากผู้อุปถัมภ์โครงการ และจะมีบทบาทหลักในแต่ละช่วงวงจรชีวิตของโครงการ

3. ผู้นำทีมโครงการ (team leader) เป็นผู้รายงานตรงต่อผู้จัดการโครงการ และรับผิดชอบงานหนึ่งด้านหรือมากกว่านั้น

4. สมาชิกในทีมของโครงการ (team member) เป็นผู้ที่ทำงานส่วนใหญ่ พวกเขาควรจะได้รับคัดเลือกเข้ามาด้วยการพิจารณาทักษะ และความสามารถในการให้ความร่วมมือกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิผล

ทีมงานต้องมีจำนวนคนที่เพียงพอ และมีคุณสมบัติ มีความสามารถ มีเป้าหมายที่ชัดเจน และกระตุ้นให้เกิดการกระทำ มีการให้คำมั่นต่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน มีสภาพแวดล้อมที่ทุกคนให้ความช่วยเหลือ และทุกคนได้รับประโยชน์ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานเป็นทีม และมีการปรับให้ไปด้วยกันได้ระหว่างเป้าหมายของโครงการและเป้าหมายขององค์กร

เอกสารขออนุมัติโครงการ

เอกสารอนุมัติโครงการ คือ คำสั่งในการปฏิบัติงาน โดยแสดงลักษณะและขอบเขตของงาน รวมทั้ผลลัพธ์ที่ผู้อุปถัมภ์โครงการคาดหวังอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุว่าสิ่งใดที่อยู่ในขอบเขต และสิ่งใดไม่ได้อยู่ในขอบเขตของโครงการ วิธีการตัดสินใจ โดยควรจะชัดเจนมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ มุ่งสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับความเป็นจริงและมีกำหนดเวลา

กรอบสำหรับการปฏิบัติ

โครงการจะต้องเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ เข้ากับการตัดสินใจ ดังนั้น ก่อนที่จะเริ่มดำเนินงานโครงการ ต้องกำหนดว่าใครจะเป็นผู้ตัดสินใจและจะตัดสินใจโดยวิธีการใด ซึ่งวิธีการตัดสินใจต่าง ๆ ได้แก่

1. กฎการใช้เสียงข้างมาก

2. การใช้ฉันทามติ

3. การตัดสินใจโดยกลุ่มย่อย การตัดสินใจโดยผู้นำที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ

ระหว่างการประชุมมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้าหากประเด็นเหล่านั้นมีความสำคัญ ก็จะต้องมีการติดตามและนำกลับมาสู่การพิจารณาของผู้ตัดสินใจอีกครั้งในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยใช้สมุดติดตามงานและการบันทึกการตัดสินใจลงในเอกสาร เพื่อให้คนในทีมงานโครงการจุดจำสิ่งที่ตกลงกันได้

ควรสร้างแผนงานสำหรับการสื่อสารภายในสำหรับสมาชิกของโครงการที่สามารถนำไปใช้ได้ และต้องทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับพวกเขาที่จะติดต่อสื่อสารถึงกันและกัน รวมทั้งทำให้สมาชิกในทีมงานโครงการมาอยู่ในที่เดียวกันเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากยิ่งมีความใกล้ชิดกันและกันในแง่สถานที่มากเท่าใด ก็จะยิ่งมีการสื่อสารกันในหมู่สมาชิกมากยิ่งชื้นเท่านั้น โดยช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม เว็บไซต์โครงการ อีเมล การประชุมทางโทรศัพท์ และการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ

 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว การบริหารโครงการ (Project management) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

PM การบริหารโครงการ (Project management)

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward