iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

PM ตารางการตัดสินใจเลือกหน่วยงาน Outsourcing (Outsourcing Decision Matrix)

ตารางการตัดสินใจเลือก Outsourcing  (Outsourcing Decision Matrix) คือการนำเอาปัจจัยที่มีความสำคัญ ที่ควรนำมาวิเคราะห์ในการออกแบบแบ่งกลุ่มมอบหมายผู้รับผิดชอบในการทำงาน ว่่าควรที่จะดำเนินการเองหรือมอบหมายว่าจ้างงานให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการแทน โดยนำเอาปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้พิจารณาประกอบเช่น

- ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของงาน (The strategic importance of the task) คือ พิจารณาตามแนวการจัดการเชิงกลยุทธ์ของงาน ว่างานที่มอบหมายนั้นจะทำให้ธุรกิจเกิดมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันหรือไม่ 

- ผลกระทบของงาน (The task's impact on your operational performance) คือ พิจารณาจากต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร ว่างานนี้จะมีส่วนช่วยให้การทำงานของเราเกิดความราบรื่นหรือไม่อย่างไร และจะเกิดความสับสนวุ่นวายเพียงไรหากเกิดปัญหา

ตารางการตัดสินใจเลือก Outsourcing แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้

1. สร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (Form a strategic alliance) คือ การมอบหมายงานให้บริษัทที่วางใจและคัดเลือกให้เป็นพันธมิตรในทางธุรกิจ งานในส่วนนี้อาจมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์แต่ก็มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานเพียงเล็กน้อย ดังนั้นจึงอาจจ้างบุคคลภายนอกไว้วางใจมาดำเนินการแทนได้อย่างปลอดภัย พันธมิตรเชิงกลยุทธ์เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับงานที่คู่ค้ามีส่วนร่วมในการควบคุมงานและทำงานร่วมกันโดยต่างก็ยังคงเป็นอิสระอยู่ 

- ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตรถยนต์สามารถจัดตำแหน่งให้สอดคล้องกับเอเจนซี่โฆษณา ผู้ผลิตรถยนต์จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดสินค้าเช่น ข้อความ แนวคิด และโทนของโฆษณา โดยเนื้อหาและแนวการผลิตโฆษณาจะมอบหมายให้จัดการโดยเอเจนซี่

2. รักษา (Retain) คือ งานควรเก็บไว้ให้องค์กรทำเท่านั้น เนื่องจากงานในด้านนี้มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ขององค์กร และงานนนี้ยังจะมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร จึงควรที่จะต้องเก็บงานเหล่านี้ไว้ทำเอง เพื่อให้สามารถควบคุมงานที่จะเกิดให้ได้ดีที่สุด 

- ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตรถยนต์มักจะเก็บควบคุมในชั้นตอน กระบวนการประกอบรถยนต์ไว้เอง เพราะเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ควรใช้มาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงขีดความสามารถขององค์กร และเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานที่จะทให้ธุรกิจขององค์กรดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

3. จ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) คือ การมอบหมายกิจกรรมหรืองานให้แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกองค์กรรับไปเป็นผู้ดูแลจัดทำแทน งานในด้านนี้อาจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินงานธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ แต่ก็เป็นงานที่ไม่ได้มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ เป็นงานที่สามารถทำได้ทั่วไป สามารถใช้แหล่งผู้ผลิตจากภายนอกดำเนินการได้โดยไม่มีความเสี่ยงในธุรกิจของเรา 

- ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตรถยนต์สามารถจัดหาตัวแทนจำหน่ายตามสาขา ให้เป็นศูนย์จำหน่ายและจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้ การส่งมอบรถยนต์ให้กับตัวแทนจำหน่ายอาจไม่ใช่การทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันที่ดี เนื่องจากไม่สามารถติดต่อรับทราบถึงประสบการณ์และความรู้สึกของลูกค้าได้ดีนัก แต่ก็ยังมีข้อดีในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงาน

4. กำจัด (Eliminate) คือ การยกเลิกบางกิจกรรมในองค์กร เนื่องเพราะงานบางอย่างที่ไม่มีสำคัญต่อกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร และไม่ได้เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ แต่ก็อาจมีผลกระทบที่เกิดขึ้นหากจะยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากอาจมีบางส่วนที่ยังมีความสำคัญกับธุรกิจในองค์กร สามารถยกเลิกกิจกรรมนี้ไปได้โดยอาจเปลี่ยนวิธีไปเป็นการจัดซื้อจัดหามาทดแทน

----------------------------------------
 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward