iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

BA Theory แนวคิดและทฤษฎี Carroll (Carroll's CSR Pyramid)

Carroll's CSR Pyramid / ปิรามิดความรับผิดชอบในงาน CSR ของ Carroll's

Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี 

Carroll's CSR Pyramid เป็น แนวความคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของ Carroll และ Buchholz (1999) ที่ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมจะได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบธุรกิจที่มีคุณธรรม โดยยอมรับว่าความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจจะเป็นทางที่นำไปสู่การยอมรับทางสังคม องค์กรจะต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 4 ด้าน โดยเขียนเป็น รูปปิรามิดความรับผิดชอบในงาน CSR ของ Carroll's (Carroll's CSR Pyramid) 

 

Carroll's CSR Pyramid มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ การทำ CSR ต้องสร้างบนรากฐานของผลกำไรในเบื้องต้น โดยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่ถูกต้องด้วย หลังจากนั้นธุรกิจควรจะต้องพิจารณาการดำเนินกิจกรรมด้านการกุศลของตน โดยให้เป็นไปตามหน้าที่ด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบที่มีต้องสังคม Carroll's CSR Pyramid ประกอบด้วยขั้นความรับผิดชอบ 4 ระดับคือ

 

1. ความรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจ (Economic) การคิดถึงผลกำไรต้องมาก่อนเสมอ และถือเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ ความรับผิดชอบของธุรกิจที่จะทำกำไรได้ จะช่วยให้ธุรกิจมีชีวิตอยู่และเป็นประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาว

2. ความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย (Legal) เป็นหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ โดยต้องเน้นการสร้างประโยชน์ ไม่เกิดปัญหา มีความมุ่งมั่นในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดี เช่น. การจ้างงานในราคาที่เป็รธรรม มีการแข่งขันทางการตลาดที่ยุติธรรม ดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานลูกค้าสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. ความรับผิดชอบทางด้านจริยธรรม (Ethical) นี่เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตาม หลักศีลธรรมและจริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบนี้ธุรกิจควรไปเกินกว่าความต้องการที่แคบของกฎหมายเช่น. การรักษาซัพพลายเออร์และพนักงาน

4. ความรับผิดชอบเชิงสาธารณะประโยชน์ (Philanthropic Responsibilities) คือ ความรับผิดชอบที่จะต้องให้กลับคืนสู่สังคม ความรับผิดชอบคือการตัดสินใจเช่น การบริจาคการกุศลเวลาพนักงานในโครงการ 

Carroll's CSR Pyramid มีข้อดีคือ เน้นความสำคัญของกำไรต้องมาก่อนซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการอยู่รอดขององค์กรหรือกิจกรรม แบบจำลองนี้มีความเป็นเหตุผลเข้าใจง่าย ใช้ข้อความธรรมดาที่เห็นภาพชัด สามารถเลือกใช้ได้มากกว่าหนึ่งองค์ประกอบ 

Carroll's CSR Pyramid มีข้อเสียคือ บางครั้งการเน้นในเรื่องผลกำไร อาจทำให้หลายส่วนต้องถูกลดความสำคัญลงไปได้

องค์กรธุรกิจที่มุ่งจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควรจะต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 4 ด้านให้ครอบคลุมมากที่สุด องค์กรจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมเฉพาะเพียงด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ เพราะองค์กรที่คำนึงถึงความรับผิดชอบทั้ง 4 ด้านจะทำให้มีส่วนช่วยเหลือสังคม จึงจะได้รับการยอมรับจากสังคมได้มากยิ่งขึ้น

 -------------------------------------
? ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่
? Web: www.iok2u.com
? Facebook: https://www.facebook.com/iok2u
? Line: @iok2u.com
? Twister: iok2u.com
? E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
? ลงข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: Rainubon