iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

Logistics&SC แนะนำตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ด้วย 9 กิจกรรม 3 มิติ (ILPI)

VDO แนะนำเครื่องมือ "สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กระบวนการดำเนินงาน และนำเสนอให้แก่ผู้บริหาร" ผู้ปฏิบัติงานสามารถทราบถึงจุดแข็ง-จุดอ่อน ของการดำเนินงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยจำแนก เป็นรายกิจกรรมโลจิสติกส์ ทำให้สามารถปรับปรุง แก้ไข และจัดสรรทรัพยากร ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในอนาคต จัดทำโดย การดูแลของนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

. 

VDO แนะนำตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ด้วย 9 กิจกรรม 3 มิติ (ILPI)  

 ------------------------------

ที่มาของกิจกรรม

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิดของ นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ ได้ดำเนิน โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลเกณฑ์เทียบวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม (Benchmarking) ผ่านเกณฑ์เทียบวัด 3 เครื่องมือ ได้แก่

(1) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ด้านโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics Performance Index: ILPI)

(2) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโซ่อุปทาน (Supply Chain Performance Index: SCPI) และ

(3) เกณฑ์ประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Scorecard)

(1) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ด้านโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics Performance Index: ILPI)

ประกอบไปด้วยตัวชี้วัดกิจกรรมโลจิสติกส์ 9 กิจกรรม 3 มิติ 27 ตัวชี้วัด เช่น สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้า ต่อยอดขาย ระยะเวลาเฉลี่ยการตอบสนอง คําสั่งซื้อจากลูกค้า อัตราความสามารถในการ จัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง ฯลฯ

(2) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโซ่อุปทาน (Supply Chain Performance Index: SCPI)

ประกอบไปด้วยตัวชี้วัด 5 สมรรถนะ 10 ตัวชี้วัด เช่น ต้นทุนการบริหารซัพพลายเชน การเติมเต็มคําสั่งซื้อสมบูรณ์ รอบระยะ เวลาการปรับเปลี่ยนกระบวนการ ฯลฯ 

(3) เกณฑ์ประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Scorecard)

ประกอบไปด้วย 5 ขอบเขต 23 ดัชนี เช่น ระดับกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ด้านโลจิสติกส์ ระดับการรับรู้สถานะของสิน- ค้าคงคลังที่เกิดขึ้นในโซ่อุปทาน ระดับการ ใช้งานระบบการตัดสินใจสนับสนุนองค์กร คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน

ประโยชน์ที่ทางผู้ประกอบการจะได้รับจากการอบรม

1. การประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในภาพรวมและอุตสาหกรรมเดียวกัน

2. คำแนะนำในการปรับปรุงการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward