คู่มืือการขอรัับการส่งเสริิมการลงทุุน (BOI) 2563

คู่มืือการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุนนี้้ สำนัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนได้จััดทำขึ้นเพื่่อให้ความรู้เบื้องต้นในการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน สำหรัับคำขอรัับการส่งเสริิมการลงทุุนที่ยื่นตั้งแต่่ วัันที่่ 1 มกราคม 2558 เป็็นต้นไป ข้อมููลในเล่มประกอบด้วย สิทธิิและประโยชน์ บััญชีีประเภทกิจการ ที่ให้การส่งเสริมการลงทุุนและประกาศที่่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลัักเกณฑ์ที่่สำคััญในการขอรัับการส่งเสริม ทั้งนี้ ้ บััญชีีประเภทกิิจการได้มีีการปรัับปรุุงข้อมููลเพิ่่มเติิมตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริิม การลงทุุนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว สอบถามข้อมููลเพิ่มเติิมที่ อีีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรืือศููนย์บริิการลงทุุน โทร. 025538111 กด 1 สำนัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน ตุุลาคม 2563

 

Attachments:
Download this file (BOI_A_Guide_Web_Th.pdf)BOI_A_Guide_Web_Th[คู่มืือการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI) 2563]3802 kB
Download this file (BOI_intro_TH.pdf)BOI_intro_TH[คู่มือการขอรับการส่่งเสริมการลงทุุน (BOI) 2563]1768 kB

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active