Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

E-book​ บริการของ Cloud computing

สนใจโหลดเอกสารด้านล่าง 

บทนำ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา ส่งเสริม ผลักดัน รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อพัฒนสงเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ ให้มีความสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้นั้น ภายใต้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสุนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 หรือ CT 2020 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กล่าวถึงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม C เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและนำรายได้เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ หรือ ประชาคมอาเซียน เพื่อกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการ 35 พัฒนาระบบ หรือ กลไกสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องของประเทศที่มั่นคงปลอดภัย วมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมอุตสาหกรรม C ตามกรอบนโยบายข้างต้น ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจบริการโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาสนับสนุนจนกลายเป็นอุตสาหกรรม ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้และการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน

ของประเทศ โดยเทคโนโลยีที่ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ความสนใจ คือ Cloud Computing ซึ่งเป็นการให้บริการทางธุรกิจรูปแบบใหม่บนระบบ IT ที่กำลังได้รับความสนใจจากหลายๆ ประเทศทั่วโลก ในการนำระบบ Cloud Computing มาพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมเครือข่าย ซึ่งจัดเป็นบริการทางด้านบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานระบบ T รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้ง Cloud Computing ยังสามารถช่วยให้ภาคธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านการลงทุนระบบ Tลดต้นทุนการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงสร้างโอกาสทางการตลาดและการต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน แต่ทั้งนี้จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน และส่งเสริมความสามารถในการให้บริการของผู้ให้บริการภายในประเทศให้มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่มีความแตกต่างกันได้ เช่น ขนาดของ Data center ความเร็วของระบบประมวลผล รวมถึงประสิทธิภาพและความหลากหลายของแอพพลิเคชั่น เป็นต้น เพื่อให้ประเทศมีการพัฒนาทางด้าน CT และการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนอนึ่ง คู่มือเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุดเอกสารเพื่อการส่งเสริมบริการ Cloud Computing ภายในประเทศไทย ของสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยแผ่นพับประชาสัมพันธ์ คู่มือผู้ให้บริการ และคู่มือการเลือกใช้บริการ Cloud Compนting โดยคู่มือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้บริการทั่วไปที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน C สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริการ Cloud Computing และเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน

 

ที่มา E-book​ บริการของ Cloud computing

http://www.mdes.go.th/view/1/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88

----------------------------------------------------------------

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง Cloud ดูที่ Cloud รวมความรู้ในเรื่อง Cloud Computing

สนใจดาวน์โหลดเอกสาร E-Book ได้ที่ด้านล่าง

----------------------------------------------------------------

Attachments:
Download this file (คู่มือการเลือกใช้ Cloud Computing.pdf)คู่มือการเลือกใช้ Cloud Computing[E-book​ บริการของ Cloud computing]7281 kB

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com