งานสัมมนา “ยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทยสู่เวทีระดับสากล"

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรมสุโกศล ราชเทวี กรุงเทพฯ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้จัดงานงานสัมมนา "ยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทยสู่เวทีระดับสากล" 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง) กำกับดูแล ได้ดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง จำนวน ๓๓๐ หน่วยงาน และหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค จำนวน ๑,๔๔๔ หน่วยงาน ครอบคลุมทั้งหมด ๗๖ จังหวัด เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผน และนโยบายในการยกระดับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับประเทศต่อไป นั้น 

ผลการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๑ และการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนหน่วยงานของท่านและประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

(สามารถดาวน์โหลดการสัมมนาได้ที่ไฟล์ด้านล่าง) 

วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 16 ครั้ง
558 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 29 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 30 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
3 MB ดาวน์โหลด

 

 

ผู้สนับสนุน (Sponser)

google
Geological Society of Thailand (GST)
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
Fanpage KKUGTA
Orapin Udomtanateera
Kiattiphong Udomtanateera
Big Brother DIP
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
อัลปั้มภาพ

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com