แนะนำตัว นาย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

ข้อมูลส่วนบุคคล

นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสเนทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เกิดวันที่ วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2509 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ สถานที่เกิด จังหวัดอุบลราชธานี

สถานภาพ สมรสกับนางอรพิน อุดมธนะธีระ อาชีพรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 02-2023816    

ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 3/28 หมู่บ้านพลอยนครา ซอยวิภาวดีรังสิต 33 แยก 1-6 แขวงสนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพ 10210 โทรศัพท์มือถือ 097-2345363

สถานที่ทำงาน กลุ่มระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพ 10400 

E-Mail       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Social       Line: rainubon / Web: www.iok2u.com / Facebook: udomtanateera.k

2 ประวัติการศึกษา 

คุณวุติ/สาขาวิชาเอก

ปีที่สำเร็จ

สถาบัน

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) /

สาขาเทคโนโลยีธรณี

2532

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วทม.) /

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

2544

มหาวิทยาลัยมหิดล

Diploma /

Post Graduate Course in Remote Sensing and Geographic Information System (RS&GIS)

2547

Center for Space Science & Technology Education in Asia and the Pacific. (CSSTEAP) Dehra Dun India.

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) /

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2562

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 

  1. 3. ประวัติการรับราชการ 

วัน เดือน ปี

ระยะเวลา

สังกัด

ตำแหน่ง

2 กย 2534-14 มิย 2535

10 เดือน

ฝ่ายสำรวจดีบุกและแร่พลอยได้

กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี

นักธรณีวิทยา 3

(คำสั่งกทธ. ที่  609/2534)

15 มิย 2535-1 กย 2536

1 ปี 2 เดือน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณีบนบก

กองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3

(คำสั่งกทธ. ที่  367/2535)

2 กย 2536-30 กย 2538

2 ปี - เดือน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณีบนบก

กองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  4

(คำสั่งกทธ. ที่  562/2536)

1 ตค 2538-30 กย 2542

4 ปี – เดือน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี 1

กองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  5

(คำสั่งกทธ. ที่  509/2538)

1 ตค 2542-8 ตค 2545

3 ปี - เดือน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี 1

กองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  6 ว.

(คำสั่งกทธ. ที่  562/2542)

8 ตค 2545-1 กพ 2549

3 ปี 3 เดือน

กลุ่มวิชาการและมาตรฐาน

สำนักบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  6 ว.

(คำสั่งกรม ที่  10/2545)

(คำสั่งกรม ที่  38/2546)

2 กพ 2549-31 พค 2549

4 เดือน

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์

สำนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  6 ว.

(คำสั่งกรม ที่  11/2549)

(คำสั่งกรม ที่ 20/2549)

1 มิย 2549-31 มค 2551

1 ปี 8 เดือน

ศูนย์สารสนเทศ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 ว. (คำสั่งกรม ที่ …)

1 กพ 2551-14 กพ 2553

2 ปี - เดือน

สำนักปลัด อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 ว. (คำสั่งกรม ที่ …)

15กพ2553-11 กพ 2556

3 ปี - เดือน

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 ว. (คำสั่งกรม ที่ …)

12กพ 2556-23 มีค2559

3 ปี 1 เดือน

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ (คำสั่งกรม ที่ …)

24 มีค2559-30 กย 2560

1 ปี 6 เดือน

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ (คำสั่งกรม ที่ …)

1 ตค 2560–4 มค 2561

2 เดือน

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ (คำสั่งกรม ที่ …)

4 มค 2561 ถึงปัจจุบัน

1 ปี .. เดือน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ (คำสั่งกรม ที่ …)

 4. ประวัติการฝึกอบรมดูงานในประเทศ 

วัน เดือน ปี

ระยะเวลา

หลักสูตร

สถาบัน

10-14 ก.พ. 2535

5 วัน

“ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ประจำปี 2535”

กรมทรัพยากรธรณี  กรุงเทพ

1-25 ก.ย. 2535

20 วัน

“การวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ

17-24 พ.ย. 2535

8 วัน

สัมมนาเรื่อง “Geologic Resources of Thailand”

 กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพ

6-8 ม.ค. 2536

3 วัน

“Biological Indicators and Indies of Water Quality”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

24-29 ม.ค. 2536

6 วัน

“การวิเคราะห์น้ำเสียอย่างง่าย”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี

23 ส.ค. 2537

1 วัน

“โครงสร้างฐานข้อมูล GIS ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพ

15 ส.ค.-8 ต.ค. 2537

15 วัน

“UNIX”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

17-20 ม.ค. 2538

4 วัน

“Arc/Info for User”

บริษัท ESRI ประเทศไทย จำกัด กรุงเทพ

24-29 ม.ค. 2538

6 วัน

“เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี

20-24 ต.ค. 2538

5 วัน

สัมมนาเรื่อง “งานภูมิศาสตร์และการเชื่อมข้อมูลในการพัฒนาภาคอีสาน”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น

9-11 ต.ค. 2538

3 วัน

“การเขียนโปรแกรม  VISUAL BASIC Programming”

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพ

22-26 ม.ค. 2539

5 วัน

“การประยุกต์ใช้โปรแกรม AutoCAD กับงานแผนที่”

กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพ

17-18 ก.พ. 2539

2 วัน

“WINDOWS NT SERVER”

โรงเรียนสยามสแควร์ธุรกิจการศึกษา (ECC)

24-28 เม.ย. 2539

5 วัน

“บุคลากรยุคใหม่เข้าใจงานประชาสัมพันธ์”

กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพ

21-26 ม.ค. 2541

6 วัน

“Dispersion Modeling”

กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพ

27-พ.ค. 2541

1 วัน

“การตรวจสอบและบันทึกผลด้านสิ่งแวดล้อม  (Environmental Auditing) ”

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพ

24-29 ก.ย. 2541

6 วัน

“ผู้ควบคุมการเจาะระเบิด”

กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพ

1-5 ก.พ. 2542

5 วัน

“พื้นฐานการเขียนโปรแกรม”

กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพ

20-24 มี.ค. 2543

5 วัน

“วิทยากรและทักษะการนำเสนอ”

กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพ

6-8 ก.ค. 2543

3 วัน

“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัตนชาติ”

กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพ

13-17 พ.ย. 2543

5 วัน

“Air  Quality  Emission  Inventory  Development”

เทศบาลเชียงใหม่ร่วมกับ Council of State Governments and the United State-Asia Environmental Partnership. เชียงใหม่

8-16 ม.ค. 2544

9 วัน

“Noise and Vibration monitoring and Control with Emphasis on Prediction and Control Program”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี

4-8 มิ.ย. 2544

5 วัน

“การตรวจสอบและวิเคราะห์การปนเปื้อนของน้ำมันปิโตรเลียมในน้ำใต้ดิน”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี

1 ต.ค.-7 ธ.ค. 2544

2 เดือน

“Intensive Language Course”

กรมวิเทศสหการ กรุงเทพ

18-20 ธ.ค. 2544

3 วัน

“มาดต้องตาบริการต้องใจ”

กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพ

11 มี.ค-3 เม.ย. 2545

14 วัน

“นักบริหารทรัพยากรธรณี”

กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพ

19-23 ส.ค. 2545

5 วัน

“A Workshop on Integrated Surface Water and Groundwater Modeling”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น

3-28 มี.ค. 2546

25 วัน

“การระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารรุ่นที่4”

กองบัญชาการทหารสูงสุด กรุงเทพ

4-11 ส.ค. 2546

7 วัน

“ด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่”

ประเทศฝรั่งเศสและสวิสเซอร์แลนด์

10-14 ม.ค. 2548

4 วัน

“Arc Info 9”

บริษัท ESRI ประเทศไทย จำกัด กรุงเทพ

14-18 ก.พ. 2548

4 วัน

“Advance Arc Info 9 by Visual Basic”

บริษัท ESRI ประเทศไทย จำกัด กรุงเทพ

21 มี.ค.-31 พ.ค.2549

9 วัน

“การจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม”

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพ

28-29 ก.ย. 2549

2 วัน

เป็นผู้จัดการอบรม “ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เบื้องต้น” (จำนวน 30 คน)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพ

4-6 ต.ค. 2549

3 วัน

“Introduction to ARCGIS 9”

บริษัท ESRI ประเทศไทย จำกัด กรุงเทพ

12-13 ต.ค. 2549

2 วัน

“กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรม”

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

1-3 พ.ย. 2549

3 วัน

“การพัฒนาส่งเสริมสร้างเครือข่ายในการสร้างชุมชนอุตสาหกรรมนิเวศน์ (Eco town)”

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

24-28 ธ.ค. 2549

5 วัน

“Arc SDE”

บริษัท ESRI ประเทศไทย จำกัด กรุงเทพ

20-23 มี.ค. 2551

3 วัน

“การสำรวจทรัพยากร แหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรมเชิงนิเวศน์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์”

สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย จำกัด มุกดาหาร

12 มิ.ย. 2551

1 วัน

“การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

1 พ.ย. 2551

1 วัน

“การพัฒนาส่งเสริมสร้างเครือข่ายในการสร้างเว็บไซต์สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น”

สถาบันฝึกวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อุบลราชธานี

10-13 ก.พ. 2552

4 วัน

“โปรแกรมประยุกต์สำหรับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

สถาบันฝึกวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อุบลราชธานี

24-27 ก.พ. 2552

4 วัน

“หลักสูตรโครงการพัฒนา Map Server ภายใต้ความร่วมมือไทย-อินเดีย หลักสูตรการให้บริการแผนที่ผ่านระบบเครือข่ายและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อให้บริการแผนที่ผ่านระบบเครือข่าย”

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  กรุงเทพ

13-15 ธ.ค. 2553

3 วัน

“อบรมหลักสูตร Joomla Templates & CSS Workshop”

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (E-San Software Park)มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ก.ค.-ส.ค. 2554

21 วัน

“โครงการบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากร สำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคะวันออกเฉียงเหนือ (E-San Software Park) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10-13 ก.พ. 2555

4 วัน

“การพัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้วย Postgress SQL / Post GIS”

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กรุงเทพ

12 ก.ย. 2555

1 วัน

“การอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดออนไลน์ โครงการให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว”

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สิงหาคม-กันยายน 2556

 

อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการไอซีทีสำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที

เนคเทค ประเทศไทย

พฤศจิกายน 2556

 

อบรม นักบริหารระดับต้น

สำนักปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม

23-25 เมษายน 2558

3 วัน

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ Rapid Miner Studio 6 (ขั้นพื้นฐานและปานกลาง)

มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ บางเขน กทม.

28-30 เมษายน 2558

3 วัน

หลักสูตรการจัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์  (e-Form)

มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมมาธิราช นนทบุรี

29-30 มิถุนายน 2558

2 วัน

อบรมการจัดทำงานวิจัยเพื่อขอเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ

มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมมาธิราช นนทบุรี

24-26 กรกฎาคม 2558

3 วัน

กิจกรรมสัมมนา GRID กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

15-17 กันยายน 2558

3 วัน

อบรมหลักสูตร ERP for Manager

เนคเทค ประเทศไทย

24-26 กรกฎาคม 2558

3 วัน

อบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้งาน Open ERP ODOO ในงานชัพพลายเชนและโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน กทม.

   

..

 
       
       

 

5. ประวัติการฝึกอบรมดูงานในต่างประเทศ 

วัน เดือน ปี

ระยะเวลา

หลักสูตร

สถาบัน

15-29 ต.ค. 2543

14 วัน

Air Quality Emission Inventory Development and Air Quality Regulation Development

รัฐแมรรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

4 -11 ส.ค. 2546

7 วัน

ด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่

ประเทศ ฝรั่งเศส และสวิสเซอร์แลนด์

1 ต.ค. 2546 –30มิ.ย. 2547

9 เดือน

Diploma “Post Graduate Course in Remote Sensing and Geographic Information System (RS&GIS)”

Center for Space Science & Technology Education in Asia and the Pacific. (CSSTEAP) Dehra Dun ประเทศอินเดีย

1-5 มี.ค. 2548

5 วัน

ด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่โลหะ

ประเทศลาว และเวียดนาม

27 ส.ค.-1 ก.ค. 2549

7 วัน

ด้านการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรม สู่ชุมชนอุตสาหกรรมนิเวศน์ (Eco town)

ประเทศญี่ปุ่น

4–8 พ.ย. 2549

5 วัน

ทัศนศึกษาดูงานที่ปักกิ่ง

ประเทศจีน

16 ก.ค.-3 ก.ย. 2550

40 วัน

Geo-Information for Natural Disaster Management and Disaster Risk Reduction

ประเทศอินโดนีเซีย

20-23 มี.ค. 2551

5 วัน

การสำรวจทรัพยากร แหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรมเชิงนิเวศน์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

ประเทศลาว และเวียดนาม

28-31 มีนาคม 2556

4 วัน

ศึกษาดูงานเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบ       โลจิสติกส์ ท่าเรือทีละวา (Thilawa Port) และท่าเรือทวาย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

20-24 สิงหาคม 2556

5 วัน

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการไอซีทีสำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

สาธารณรัฐเกาหลีใต้

มกราคม 2557

5 วัน

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ณ ฮ่องกง

ฮ่องกง

27-30 ตุลาคม 2557

4 วัน

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้

สาธารณรัฐเกาหลีใต้

15-23 มีนาคม 2558

8 วัน

ศึกษาดูงานและสำรวจการค้าและการลงทุนและเยี่ยมชมงานแสดงนวัตกรรมของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ CeBit 2014

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และราชอาณาจักรเบลเยี่ยม

27-29 ตุลาคม 2558

3 วัน

ศึกษาดูงาน“IoT Week 2015” ซึ่งจัดโดย Korea IOT Association และ Ministry Of Science

สาธารณรัฐเกาหลีใต้

 

6. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

รายละเอียดการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับลักษณะงานในตำแหน่ง

6.1 งานที่กองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี (กทธ.) ทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในฝ่ายสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี โดยดำเนินงานที่รับผิดชอบจะเป็นการกำกับดูแล และให้ความช่วยเหลือในการทำเหมืองแร่ มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ของฝ่ายประกอบด้วย

-งานด้านการกำหนดนโยบาย ปฏิบัติงานวางแผนจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี ประกอบด้วยงานวางแผนการจัดการ งานวางระบบการทำงาน การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ และพัฒนาให้เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการ

- ศึกษาความต้องการของระบบ วางแผนออกแบบฐานข้อมูล ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของฝ่ายเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล

- งานจัดระบบและการวางแผนการประมวลผลข้อมูล โดยจัดทำฐานข้อมูลประทานบัตรและคำขอประทานบัตร เพื่อร่วมกับระบบการจัดเก็บรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)

- งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในด้านการติดตามเฝ้าระวัง (Audit) ติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่

- จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในงานโครงการจัดทำแผนการจัดการแหล่งอนุรักษ์และอ้างอิงทางด้านธรณีวิทยาของไทย

- จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้งานโครงการติดตามการแพร่กระจายของสารหนูรอบบริเวณเทือกเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช

- จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในงานโครงการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการทำเหมืองแร่ตะกั่วในเขตจังหวัดกาญจนบุรี

- จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้งานโครงการจัดทำแผนการจัดการกำหนดมาตรการและแผนการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วของเหมืองแร่ถ่านหิน ในประเทศไทย

- ร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการสารสนเทศ ของกรมทรัพยากรธรณี

- ให้คำปรึกษาแนะนำและความช่วยเหลือด้านวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และบริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับวิธีการ แนวทาง ข้อกำหนด และเทคนิคการนำระบบสารสนเทศมาใช้ประกอบกิจการเหมืองแร่ แต่งแร่ และ โลหกรรม

6.2 งานที่สำนักบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี (กทธ.) ทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ในกลุ่มวิชาการและมาตรฐาน ดำเนินงานที่รับผิดชอบด้านวิชาการและมาตรฐาน ใช้ประกอบในการกำกับดูแลการบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ของฝ่าย มีหน้าที่ดังนี้

- งานด้านการกำหนดนโยบาย ปฏิบัติงานวางแผนจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของฝ่าย เพื่อรองรับงานด้านวิชาการและมาตรฐานในการบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย งานวางระบบ งานวางแผนการจัดการ การเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- งานจัดระบบและการวางแผนการประมวลผลฐานข้อมูล เพื่อรองรับงานด้านวิชาการและมาตรฐานเพื่อใช้ในการบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยงานศึกษาความต้องการของระบบงานวางแผนออกแบบฐานข้อมูล การจัดการเก็บข้อมูล และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับฐานข้อมูล โดยฐานข้อมูลที่จัดทำได้แก่ ข้อมูลประทานบัตร คำขอประทานบัตร โรงโม่ โรงแต่งแร่ และพื้นที่แหล่งหิน

- งานจัดการระบบฐานข้อมูลประทานบัตรเหมืองแร่ เพื่อใช้ร่วมกับระบบการจัดเก็บรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)

- งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในด้านการกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ และการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่

- จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในงานตรวจสอบแหล่งอนุรักษ์ในพื้นที่ใกล้เคียงคำขออาชญาบัตรพิเศษและอาชญาบัตรผูกขาด

- จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในงานโครงการกำหนดมาตรฐานมลพิษและการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหะกรรม ชนิดแร่สังกะสีจังหวัดตาก

- จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในงานโครงการกำหนดมาตรฐานมลพิษและการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหะกรรม ชนิดแร่ทองคำจังหวัดพิจิตร

- จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในงานโครงการกำหนดมาตรฐานมลพิษและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหะกรรม ชนิดแร่โพแทซ จังหวัดอุดรธานี

- ดำเนินการและร่วมดำเนินการกับหน่วยงานสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ให้คำปรึกษาแนะนำและความช่วยเหลือด้านวิชาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ประชาชนผู้สนใจ ผู้ประกอบการ และบริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับวิธีการ ข้อกำหนด และเทคนิคการนำสารสนเทศมาใช้

6.3 งานที่สำนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ ดำเนินงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ประกอบในการบริหาร การจัดระบบ และวางแผนการประมวลผลข้อมูล โดยรับผิดชอบในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ของฝ่ายซึ่งมีหน้าที่ดังนี้

- งานด้านการกำหนดนโยบายและปฏิบัติงาน ด้านการวางแผนจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกส์ ประกอบด้วยงานวางแผนการจัดการ งานวางระบบ การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

- ศึกษาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีการประยุกต์ใช้ในงานโลจิสติกส์อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

6.4 งานที่ศูนย์สารสนเทศ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในศูนย์สารสนเทศของ กรพ. ประกอบด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ กพร. โดยเข้าร่วมศึกษาในโครงการต่างๆ ที่มีตามที่ได้รับมอบหมาย, ศึกษาโครงการจัดประเมินประสิทธิภาพด้านการจัดการสารสนเทศของ กพร., จัดฝึกอบรมสารสนเทศในเรื่อง “ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น” และร่วมดำเนินโครงการด้านสารสนเทศร่วมกับสำนักอื่นๆ ได้แก่

- ร่วมดำเนินโครงการกับสำนักบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศในงานจัดการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

- ร่วมศึกษากับสำนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านโลจิสติกส์

- ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ในงานจัดเก็บข้อมูลบุคคลากร โดยใช้โปรแกรม DPIS ที่มีการพัฒนาจาก สำนักข้าราชการพลเรือน

- ร่วมศึกษากับกองวิศวกรรมบริการ ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานด้านจัดทำแผนที่ สำรวจ และรังวัด

- ร่วมดำเนินโครงการกับสำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า จัดการระบบสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเหมืองแร่สู่ชุมชนอุตสาหกรรมนิเวศน์

6.5 งานที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (อบจ.อุบล) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดูแลในส่วนของสำนักปลัด อบจ. ประกอบด้วย

- งานดูแลและพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ อบจ. อบ. (www.ubon.go.th) และของข้อมูลของสำนักปลัดเพื่อแสดงทางเว็ปไซต์เช่น ประชาสัมพันธ์

- งานดูแลและพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กโทรนิคส์(E-mail) ของ อบจ. อบ. และดูจดหมายที่มีการแจ้งถึง อบจ. อบ.

- งานพัฒนาระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตของ อบจ. และสำนักปลัด รวมทั้งร่วมพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้กับหน่วยงานในสังกัด อบจ. เช่น สถานีขนส่ง และสนามกีฬาทุ่งบูรพา

- งานควบคุมข้อมูลด้านไอทีและงานออกแบบระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้ในงานของ อบจ. และของสำนักปลัดฯ รวมทั้งช่วยติดตามผลการทำงานของโปรแกรมระบบงาน อบจ.

- งานควบคุมและดูแลฐานข้อมูลที่ใช้ในระบบของสำนักปลัดฯ

- ประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ

- รับผิดชอบในการลงข้อมูลระบบเว็บไซต์เลือกตั้งของ อบจ. และดูแลพัฒนาข้อมูลเพื่อนำลงในข้อมูลสำหรับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

- ดำเนินงานตามนโยบาย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database) และข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินงานของ อบจ.

- งานวางแผนดำเนินการขยาย และปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดอบรมและให้ความรู้ด้านสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ใน อบจ.

- งานติดต่อผู้ให้บริการระบบเครือข่ายภายนอก ในการพัฒนาระบบให้กับหน่วยงานใน อบจ.

- งานแก้ไขปัญหาขัดข้องให้กับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟท์แวร์ และให้บริการจัดซ่อมอุปกรณ์ให้กับองค์กร

6.6 งานที่กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดูแลในส่วนของงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย

- งานดูแลและพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ เทศบาลเมืองวารินชำราบ (www.warincity.go.th) และของข้อมูลของกองวิชาการและแผนงาน เพื่อแสดงทางเว็ปไซต์เช่น งานประชาสัมพันธ์

- งานดูแลและพัฒนาระบบจดหมายอิเล็คโทรนิคส์ (E-mail) ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ และดูจดหมายที่มีการแจ้งถึง

- งานควบคุมและดูแลฐานข้อมูลที่ใช้ในระบบของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ

- พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database) และข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินงานของ เทศบาลเมืองวารินชำราบ

- งานติดต่อผู้ให้บริการระบบเครือข่ายภายนอก ในการพัฒนาระบบให้กับหน่วยงานใน เทศบาลเมืองวารินชำราบ

- งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องให้กับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ และด้านซอฟท์แวร์ และให้บริการจัดซ่อมอุปกรณ์ให้กับองค์กร

- ดำเนินงานตามนโยบาย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6.7 งานที่สำนักโลจิสติกส์ (สลจ.) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ทำงานในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการโดยอยู่ใน กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าโครงการ นักวิชาการด้านสารสนเทศ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดำเนินงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และการบริหารจัดการระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ที่มีของ สลจ. กำกับแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่สูง และความชำนาญงานเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ กำกับดูแลงานที่เป็นหน้าที่หลักของกลุ่ม หรืองานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน พัฒนาทบทวนและกำหนดแนวทางแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ พิจารณาความต้องการทรัพยากรและวางแผนจัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ติดตามประเมินผลประสานงานปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

- งานด้านการกำหนดนโยบายและปฏิบัติงานด้านการวางแผนจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ประกอบด้วย งานวางแผนการจัดการงานวางระบบ การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

- ศึกษาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ ของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีการประยุกต์ใช้ในงานโลจิสติกส์อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

- งานกำกับดูแลโครงการฯ ของ สลจ. ในส่วนที่กลุ่มสารสนเทศได้ดูแล โดยทุกโครงการจะเน้นในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาการด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยโดยเฉพาะได้แก่

* โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล  

* โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center : LSIC)

* โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า  

* โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS

* โครงการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการนำเข้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษ สำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงผ่านระบบ National Single Window

* โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการเชื่อมโยงธุรกรรมระหว่างองค์กรในโซ่อุปทานเป้าหมาย (XML)

* โครงการบูรณาการงานระหว่างกระทรวง ด้านการจัด Zoning พื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

* โครงการพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSP) เพื่อยกระดับสู่สากลแบบครบวงจร

- ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานโครงการ ให้คำแนะนำร่วมกับกลุ่มอื่นอีกหลายโครงการ โดยเน้นให้คำปรึกษาในโครงการที่มีการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก

- งานดูแลและพัฒนาระบบเว็บไซต์ของสำนักฯ (www.logistics.go.th) และระบบต่างๆ ที่มีของสำนัก รวมถึงระบบในโครงการต่างๆ ของ สลจ. เน้นการจัดการข้อมูลของกลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ เพื่อแสดงข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานผ่านระบบเครือข่าย

- งานดูแลและพัฒนาระบบช่องทางติดต่อสื่อสารของ สลจ. และขั้นตอนการดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายของ เน้นการจัดการสื่อสารเพื่อติดต่อกับหน่วยงานภายนอกเช่น Facebook Fan page, YouTube, E-Book, Line และสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ที่มี

- งานดูแลและพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กโทรนิคส์ (E-mail) ในส่วนที่ใช้งานของ สลจ. ได้แก่ เมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยติดตามดูแลกำกับการส่งออกและรับเข้าของจดหมายที่มีของสำนักและแจ้งผู้เกี่ยวของต่อไป

- งานควบคุมและดูแลฐานข้อมูลที่ใช้ในระบบของ สลจ. เป็นตัวแทนประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database) และข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินงานของ สลจ.

- งานติดต่อผู้ให้บริการระบบเครือข่ายภายนอกในการพัฒนาระบบให้กับหน่วยงานในสลจ. รวมถึงงานแก้ไขปัญหาขัดข้องให้กับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านฮาร์ดแวร์และด้านซอฟท์แวร์

- งานรัฐพิธีราชพิธีและพิธีการต่างๆ และดำเนินงานตามนโยบายและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6.8 งานที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศส.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ทำงานในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ โดยอยู่ใน กลุ่มระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าโครงการ นักวิชาการด้านสารสนเทศ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดำเนินงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และการบริหารจัดการระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ที่มีของ สลจ. กำกับแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่สูง และความชำนาญงานเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ กำกับดูแลงานที่เป็นหน้าที่หลักของกลุ่ม หรืองานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน พัฒนาทบทวนและกำหนดแนวทางแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ พิจารณาความต้องการทรัพยากรและวางแผนจัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ติดตามประเมินผลประสานงานปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ

 

Attachments:
Download this file (Rain-4.2.1-201019.pdf)Rain-4.2.1-201019[2020/10/19 แนะนำตัว นาย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ]248 kB
Download this file (Rain-Info-2018.pdf)Rain-Info-2018[แนะนำตัว นาย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 2019]264 kB
Download this file (Rain_20210610.pdf)Rain_20210610[แนะนำตัว นาย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ (ย่อ)]90 kB

Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

Fanpage iok2ucom