TNS ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thai National Strategy 20 year) รวมข้อมูล

 

ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตาม หลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thai National Strategy 20 year)  เป็น ภาพของแผนการพัฒนาประเทศ ที่ได้กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนใช้เป็นแนวทางการกำหนดแผนงานตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ" โดยมีระยะเวลาบังคับนานถึง 20 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2580 

วิสัยทัศน์ ประเทศไทย 2580

ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ

มีการกำหนดภาพรวม “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม

TNS ระดับในการจัดทำแผนตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ (Plan Level National Strategy)

ขั้นตอนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ได้กำหนดดำเนินการในรูปแบบแผนสามระดับ โดนเรียกการจัดทำโครงการสามระดับ (X Y Z) และจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนงานด้าน... /แผนปฏิบัติราชการ โดยแผนทั้งหมดจะถูกนำไปรวมกันที่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ซึ่งจะต้องมีการจัดแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบในทุกหน่วยงานที่ชัดเจน ประกอบด้วย

แผนระดับที่ 1 เป็นแผนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ที่มีการกำหนดยุทธศาสตร์เป็น 6 ด้าน คือ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ด้าน คือ

6. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ขั้นตอนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ได้กำหนดดำเนินการในรูปแบบแผนสามระดับ จัดทำโครงการสามระดับ (XYZ) และจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนงานด้าน... /แผนปฏิบัติราชการ โดยแผนทั้งหมดจะถูกนำไปรวมกันที่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ซึ่งจะต้องมีการจัดแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบในทุกหน่วยงานที่ชัดเจน

สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติ (Thai National Strategy) เพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thai National Strategy 20 year) รวมข้อมูล

ประโยชน์แต่ละช่วงวัยของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thai National Strategy Benefits for Age)

ระดับในการจัดทำแผนตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ (Plan Level National Strategy)

ยุทธศาสตร์ชาติ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ชาติ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ชาติ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น

แผนระดับที่ 3 แผนเชิงปฏิบัติ

-

E-book​ ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thai National Strategy 20 Year Draft)

 

ที่มาภาพและข้อมูล http://nscr.nesdb.go.th
รวบรวมโดย www.iok2u.com 

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thai National Strategy 20 year) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

TNS ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thai National Strategy 20 year) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------