กลยุทธ์การตลาด 4Ps + 4Cs และส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)

ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ การนำหลักการตลาดหลายรูปแบบมาใช้ร่วมกัน เนื่องจากหลักในการตลาดด้านใดด้านหนึ่ง อาจไม่สามารถทำให้เราสามารถเอาชนะคู่แข่งได้สมบูรณ์ดีพอ ดังนั้นหากต้องการความสำเร็จที่แน่ชัด ควรที่นักการตลาดจะมีการนำเอากลยุทธ์ในหลายๆ ส่วนมาใช้ร่วมกันในเพื่อสร้างโอกาสในความสำเร็จให้มีหลายๆ ด้าน แนวคิดในเรื่องของส่วนผสมทางการตลาด โดยเป็นการวางแผนนำกลยุทธ์ที่มีมาใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสมและให้เกิดความลงตัวมากที่สุด ในวันนี้เราจะพูดถึงการนำกลยุทธ์การตลาดที่มีหลายเรื่องเช่น 4Ps และ 4Cs มาใช้ร่วมกันแบบส่วนผสมทางการตลาดเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

การเปรียบเทียบระหว่างแนวคิดในส่วนผู้ผลิต 4Ps ที่มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นแนวคิดในส่วนด้านของผู้บริโภค 4Cs ประกอบด้วย

1. ในส่วนผู้ผลิตแนวคิดเรื่องผลิตภัณฑ์ (Product) มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นแนวคิดในส่วนด้านผู้บริโภคคิอ ความต้องการของผู้บริโภค (Consumer‘s Need)

2. ในส่วนผู้ผลิตแนวคิดเรื่องราคา (Price)  มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นแนวคิดในส่วนด้านผู้บริโภคคิอ ความเหมาะสมในราคา (Cost of Appreciation)

3. ในส่วนผู้ผลิตแนวคิดเรื่องสถานที่ (Place) มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นแนวคิดในส่วนด้านผู้บริโภคคิอ ความสะดวกในการซื้อ (Convenience to Buy) 

4. ในส่วนผู้ผลิตแนวคิดเรื่องการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นแนวคิดในส่วนด้านผู้บริโภคคิอ การสื่อสารและนำเสนอ (Communication that Connects)

** ดูรายละเอียด 4Ps และ 4Cs เพิ่มเติม

จะเห็นว่าทั้ง 4 อย่างสามารถจับคู่กันได้อย่างลงตัว เพียงแค่ทางด้าน 4Ps เป็นแนวความคิดในส่วนของ ผู้ผลิตหรือเจ้าของธุรกิจ (Business Centrist) และในส่วน 4Cs กลับด้านมาเป็นแนวคิดจาก ผู้บริโภคหรือลูกค้า (Customer Centrist)

โลกของการแข่งขันที่นักธุรกิจทั้งหลายหยุดนิ่งไม่ได้ ต้องพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทันกับกระแสความต้องการลูกค้าได้ตลอดเวลา หรือเพื่อให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากที่สุด ปัจจุบันตลาดเริ่มไม่ใช่รูปแบบการตลาดที่เน้นการผลิตครั้งละมากๆ (Mass Market) แบบเดิม นักการตลาดเริ่มกลับมาปรับตัวจาก 4Ps ซึ่งเป็นแนวความคิดในส่วนของ ผู้ผลิตหรือเจ้าของธุรกิจ ให้กลายเป็นแนวการตลาดยุคใหม่ 4Cs ที่กลับด้านมาเป็นแนวคิดจาก ผู้บริโภคหรือลูกค้า มากขึ้น การสื่อสารในช่องทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ทำให้เกิดเป็นเครือข่ายสังคมออนไลนมากมาย ต้องหาวิธีการในการใช้ช่องทางเหล่านี้มาช่วยให้เป็นประโยชน์ ใช้เรียกความสนใจของผู้บริโภคให้มีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ก็เป็นปัจจัยพื้นฐานที่นำมาใช้ได้เสมอในโลกแห่งธุรกิจ

 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว การตลาด (Marketing) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Marketing การตลาด (Marketing) รวมข้อมูลเพิ่มเติม

-------------------------------------------------

Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

Fanpage iok2ucom