Generation & Product Life Cycle  / เทียบยุคสมัยของคนและวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

 

ยุคสมัยของคนเทียบวงจรชีวิตผลิตภัณท์ (Generation & Product Life Cycle) เป็นการศึกษาเทียบระหว่างยุคสมัยความสามารถในการซื้อสินค้า มาวางแผนมองตลาดโดยใช้วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์มาร่วมในการวางแผน การมองกลุ่มลูกค้าจะช่วยให้สามารถเห็นขนาดขอลตลาดกำลังในการซื้อที่มี และนำมาใช้ในการวาแผนธุรกิจต่อไป การศึกษาโดยใช้แนวคิดวงจรผลิตภัณฑ์มาดูการตลาดเทียบในแต่ละยุคจะมีประโยชน์ต่อนักการตลาดและนักธุรกิจ ช่วยในการเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าหรือกำลังผู้ซื้อที่มีต่อผลิตภัณฑ์ จากการวิเคราะห์ลักษณะที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ช่วยให้สามารถวางแผนการตลาด กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด กำหนดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ได้ถูกต้องและเหมาะสม

ยุคสมัยของกลุ่มคนตามช่วงอายุ (Generation) คือ เป็นการพยายามแบ่งกลุ่มคนในแต่ละช่วงวัย เนื่องจากจะมีความคิดที่แตกต่างกันในแต่ละยุค ซึ่งจะเกิดจากสภาพสังคมในยุคนั้นๆ ทำให้ความคิดพฤติกรรมได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคในแต่ละ Generation ในแต่ละ Generation จะเกิดความแตกต่างกันหลายด้านเช่น ความคิด ค่านิยม นิสัย และพฤติกรรมที่แตกต่าง เกิดพฤติกรรมความคิด ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์ ความรู้ความสามารถ และค่านิยม

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle, PLC) คือ แนวคิดที่จะแสดงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์โดยเทียบกับวงจรชีวิตของคนเรา มีการแบ่งช่วงให้เห็นได้ถึงการเจริญเติบโตของสินค้าหรือะผลิตภัณฑ์ เมื่อถูกนำออกสู่ตลาด วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในแต่ละระยะเวลาจะมียอดปริมาณในการจำหน่ายมากน้อยแตกต่างกัน แสดงถึงการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์หากได้รับการยอมรับจากตลาดยอดขายก็จะเพิ่มขึ้น และถ้าหากลูกค้าผู้ซื้อไม่ต้องการผลิตภัณฑ์ยอดขายก็จะตกต่ำลง จนในที่สุดผลิตภัณฑ์นั้นก็จะหายไปจากตลาด และในขณะเดียวกันก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาสู่ตลาดทดแทนผลิตภัณฑ์เก่าที่เริ่มล้าสมัย ผลิตภัณฑ์ใหม่บางส่วนอาจได้รับการต้อนรับจากตลาด และอีกหลายชนิดอาจไม่สามารถเข้าสู่ตลาดจนลูกค้ายอมรับได้ ทำให้ระยะเวลาของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่มีอยู่ในตลาดจึงมีระยะเวลาที่ไม่เท่ากัน  และจะเกิดวงจรชีวิตใหม่ เข้ามาแทนที่วงจรเดิมอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆ วงจรใหม่ที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากผลิตภัณฑ์ใหม่มีเทคโนโลยีสูงกว่า มีประสิทธิภาพดีกว่า หรือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 

เทียบยุคสมัยของคนและวงจรชีวิตผลิตภัณท์ (Generation & Product Life Cycle) แบ่งออกเป็น 4  ช่วงดังนี้

1. ช่วงจัดเตรียมสร้างลูกค้า (Introduction Stage) เป็นช่วงศึกษาและวางแผนในการผลิตสินค้าในอนาคต การผลิตสินค้าในกลุ่มคนยุคนี้จะมีรูปแบบสินค้าเฉพาะในกลุ่ม Gen Y และ Gen Z เนื่องจากกลุ่มนี้ยังมีกำลังซื้อน้อย ยอดการจำหน่ายอาจมีน้อย อาจเน้นเป็นสินค้าหน้าใหม่ยอดขายน้อย คาดหวังทำการประชาสัมพันธสร้างแบนด์เพื่อสร้างลูกค้าในอนาคต 

2. ช่วงเจริญเติบโต (Growth Stage) เป็นช่วงที่คนในยุคนี้เริ่มมีรายได้สามารถซื้อสินค้าได้เอง เริ่มมียอดขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากเริ่มเป็นที่รู้จัก การผลิตสินค้าในกลุ่มคนยุคนี้จะมีรูปแบบสินค้าเฉพาะในกลุ่ม Gen Y และ Gen X เนื่องจากกลุ่มมีกำลังซื้อยอดการจำหน่ายจะมีมาก อาจเน้นเป็นสินค้าบางสินค้าที่ขายดีเพราะสินค้าเริ่มขายได้ในคนกลุ่มนี้สิ่งสำคัญในช่วงนี้คือ การบริการการสื่อสารพูดคุยกับลูกค้า สอบถามความคิดเห็นทั้งก่อนซื้อและหลังซื้อสินค้าหรือแม้แต่หลังใช้สินค้า โดยอาจสอบถามพูดคุยเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าและทำการสอบถามผลการใช้สินค้า หาข้อบกพร่องที่อาจจะมีผลกระทบต่อแบรนด์

3. ช่วงอิ่มตัว (Maturity Stage) เป็นช่วงที่คนในยุคที่มีรายได้มาก และมีรายจ่ายน้อยเนื่องจากอยู่ในวัยสูงอายุ สามารถซื้อสินค้าได้มากขึ้นเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อในระดับสูงที่สุด ควรเริ่มมองหาความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ ารผลิตสินค้าในกลุ่มคนยุคนี้จะมีรูปแบบสินค้าเฉพาะในกลุ่ม Gen B หรือ Baby Boomer เนื่องจากกลุ่มมีกำลังซื้อยอดที่มากไม่มีค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนยุค Gen X และ Gen Y ที่อยู่ในระหว่างการตั้งตัว 

4. ช่วงยอดขายน้อย (Decline Stage) เป็นช่วงที่คนในกลุ่มนี้มีอายุมากและเริ่มเสียชีวิตลง เหลือปริมาณน้อย ารผลิตสินค้าในกลุ่มคนยุคนี้จะมีรูปแบบสินค้าเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนี้มีกำลังซื้อยอดขายไม่มากเน้นเป็นสินค้าบางสินค้าที่จำเป็นในกลุ่มนี้

----------------------------------------

@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 

 

Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

Fanpage iok2ucom