Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

WIM การบริหารสินค้าคงคลังที่จัดการโดยผู้ส่งมอบ (Vendor Managed Inventory: VMI)

 

การบริหารสินค้าคงคลังที่จัดการโดยผู้ส่งมอบ (Vendor Managed Inventory: VMI) หมายถึงการที่ผู้ส่งมอบสามารถเข้าถึงข้อมูลพัสดุคงคลังของลูกค้าได้ และรับผิดชอบในการรักษาระดับของพัสดุคงคลังที่ลูกค้าต้องการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของการให้บริการสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพในงานซัพพลายเชน กระบวนการส่งมอบสินค้าผ่านตารางการจัดส่งซึ่งได้รับการยืนยันจากลูกค้า ผู้ผลิตจะทำการจัดส่งสินค้าใหม่จะเข้ามาทดแทนให้ลูกค้าตามระดับที่กำหนดตกลงกันไว้

VMI  เป็นวิธีที่ดีอีกระดับขั้น ในงานการจัดการวัสดุคงคลัง (Inventory Management) ตามหลักการที่มีการยกหน้าที่การจัดการ Stock ให้กับผู้จัส่งสินค้า (Vendor) ให้สามารถมองเห็นระดับสต๊อกที่มี (Stock Level) เพื่อให้ Vendor ทําหน้าที่บริหารจัดการการเติมสินค้าให้เราได้โดยตรง

การที่ Vendor สามารถมองเห็น Stock ของเราได้ จะช่วยให้ Vendor วางแผนและตัดสินใจนำสินค้ามาเติมเมื่อไหร่และเท่าไหร่ ทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าตามปริมาณและเวลาที่ต้องการ ตัวเลขเหล่านี้ยังถูกใช้ในการวางแผนการผลิตของผู้ผลิต ว่าควรจะผลิตสินค้าตัวใดจํานวนเท่าไหร่ เพื่อให้เติมสต็อกลูกค้าได้ซึ่งผู้ผลิตต้องทําการวางแผนกาลํ ังการผลิตในสายการผลิตและยังต้องนําไปวางแผนความต้องการวัตถุดิบจาก Supplier เพื่อให้วัตถุดิบ

มาส่งได้ตรงเวลาที่จะผลิต และทําการผลิตบนกําลังการผลิตที่เพียงพอที่จะพร้อมทําการจัดส่งให้ลูกค้าได้ผู้ผลิตหรือผู้จัดส่งยังสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ที่เชื่อมโยงกันไปบริหารจัดการตําแหน่งที่ตั้งของสต็อกเพ่ือการกระจายสินค้าและจัดส่งสู่พื้นที่ต่างๆ ได้อีกด้วย การทํางานเชื่อมโยงกันลักษณะนี้คือ VMI บน Supply Chain ซึ่งเป็นความสัมพันธ์กันตลอดสายโซ่จากผู้จัดหาวัตถุดิบ-ผู้ผลิต-ผู้จัดส่งและกระจาย-ลูกค้า มิใช่แค่เพียงคู่ของ Vendor กับลูกค้าเท่านั้น

ปัจจัยหลักที่สําคัญของ VMI คือ

- การรู้ยอดคงเหลือที่แท้จริง (Stock on Hand ) และการเคลื่อนไหว (Stock Movement) ของลูกค้า มใชิ ่เพียงยอดการสั่งซื้อที่มากับใบสั่งสินค้าเท่านั้น

- ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกันหรือเชื่อมต่อกันให้ได้ใน Supply Chain

 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-----------------------------------------------

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง คลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง คลิกที่นี่

WIM คลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Warehouse & Inventory management)

-------------------------------------------------

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com