Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

มาตรฐานงานใน SCOR Model 6 งาน

 

SCOR Model กำหนดมาตรฐานสำหรับงานไว้ 6 งานคือ 

1. งานการวางแผน (Plan, P) เกี่ยวข้องกับการวางแผนการทำงานในด้านต่างๆ มีงานแบ่งย่อยออกเป็น 6 งาน 

2. งานการจัดซื้อจัดหา (Source, S) เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดหา และการขนส่งวัตถุดิบ มีงานแบ่งย่อยออกเป็น 3 งาน

3. งานผลิต (Make, M) เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป

 มีงานแบ่งย่อยออกเป็น 3 งาน

4. งานจัดส่ง (Delivery, D)  เกี่ยวข้องกับการจัดการในการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า มีงานแบ่งย่อยออกเป็น 4 งาน

5. งานส่งกลับและรับคืน (Return, R) เกี่ยวข้องกับงานส่งกลับวัตถุดิบคืนกลับผู้ขายหรือผู้ส่งมอบ และงานรับสินค้าคืนจากลูกค้า ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีงานแบ่งย่อยออกเป็น 3 งาน

6. งานกำหนดกฎและระบบ (Enable, E) เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ทำให้เกิดขึ้น หรือโครงสร้างพื้นฐาน กฏข้อบังคับ และการจัดการข้อมูลสารสนเทศ มีงานแผนแบ่งย่อยออกเป็น 10 งาน

 

จะเห็นว่าในแต่ละงานมีการแบ่งออกเป็นงานย่อยลงไปอีก เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกงานมาใช้ให้ตรงกับงานจริงมากที่สุด

 

-----------------------------------------------

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

📱 Line: @iok2u.com
📱 Twister: iok2u.com
💻 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
😍 ลงข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: Rainubon

Fanpage iok2ucom

ผู้สนับสนุน (Sponser)

Fanpage KKUGTA
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Kiattiphong Udomtanateera
อัลปั้มภาพ
Orapin Udomtanateera
Big Brother DIP
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
Geological Society of Thailand (GST)
iOK2ucom Fanpage Facebook
google

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com