Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

การจัดการโซ่ความเย็นในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Cold chain)

การจัดการโซ่ความเย็นในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Cold chain)

1 โซ่ความเย็น (Cold chain) โซ่ความเย็น เป็นโซ่อุปทานที่มีการควบคุมหรือเลือกใช้สภาวะอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ บรรยากาศ สภาพแวดล้อม วิธีการบรรจุหรือบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ แต่ละประเภทตลอดทั้งโซ่อุปทาน จากการเก็บเกี่ยว เก็บรักษา การแปรรูปหรือการบรรจุ ขนส่ง และกระจายสินค้า รวมถงึการบริหารจัดการเวลาดำเนินงานในโซ่อุปทานให้สั้นที่สุดจะสามารถ ยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพของสินค้าได้

สำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร การจัดการโซ่ความเย็นมีความสำคัญมาก หากมีจุดใดจุดหนึ่งที่ทำให้สภาวะข้างต้นเปลี่ยนแปลงจนอยู่ในช่วงที่ไม่เหมาะสมหรือใช้เวลานานเกิน ไป อาจเกิดอันตรายในด้านความปลอดภัยของอาหารได้การจัดการระบบโซ่ความเย็นที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารซึ่งมีช่วงชีวิตหรือ อายุการเก็บที่จำกัด (Shelf life limitation) ได้ดังนี้

 • การยืดอายุการเก็บรักษา
 • การรักษาคุณภาพให้เหมือนของสดหรือผลิตใหม่
 • การลดอัตราการสูญเสีย
 • การสร้างความปลอดภัยในอาหาร
 • การลดเวลาในการตรวจสอบคุณภาพ สินค้าถึงมือผู้บริโภคเร็วขึ้น
 • การขายสินค้าในราคาสูงขึ้นสำาหรับตลาดพรีเมียม
 • การสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปต่างประเทศ
 • การลดต้นทุนการส่งออกเช่น จากทางอากาศเป็นทางเรือ
 • การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า

 

อย่างไรก็ตามระบบโซ่ความเย็นมีข้อจำกัดดังนี้

 • เพิ่มต้นทุน
 • ความรู้ในด้านการใช้อุณหภูมิ ความชื้น บรรยากาศ วิธีการบรรจุและบรรจุภัณฑ์ ของเกษตรกรและผู้รวบรวมต้นน้ำมีจำกัด
 • ขาดการรับรู้หรือตระหนักถึงระบบและบริการในโซ่ความเย็น
 • ตลาดสินค้าเกษตรและอาหารหลากหลาย และแตกย่อยมากเกินไป ต้องพัฒนาระบบโซ่ความเย็นเฉพาะเจาะจงสำหรับสินค้าแต่ละชนิด
 • สินค้าเกษตรและอาหารของไทยนั้นถูกมองว่าราคาถูกไม่คุ้มค่ากับการลงทุนใน ระบบโซ่ความเย็น
 • ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดหาหรือผู้ผลิตระบบโซ่ความเย็น

 

 1. การจัดการโซ่ความเย็นบนพื้นฐานข้อมูลเชิงเทคนิค

สินค้าเกษตรและอาหารจะเกิดการเสื่อมเสีย (Deterioration) ได้ที่อุณหภูมิสูง และ ความชื้นสัมพัทธ์สูงหรือบรรยากาศซึ่งสามารถเร่งกระบวนการเสื่อมเสียได้สินค้าแต่ละชนิด จะมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื้น และบรรยากาศที่ระดับแตกต่างกันไป ในที่นี้จะแบ่งประเด็นการบริหารจัดการระบบโซ่ความเย็นตลอดโซ่อุปทานได้ 4 ด้านคือ

1) การจัดการด้านความปลอดภัยจากจุลินทรีย์ เป็นการควบคุมจำานวนจุลินทรีย์ เริ่มต้นรวมทั้งการลดปริมาณจุลินทรีย์จนถึงระดับที่อนุญาตให้มีได้ในสินค้าในขั้นตอนนี้มัก ใช้เครื่องมือควบคุมกระบวนการผลิตด้วยหลักการควบคุมจุดวิกฤตอันตรายในกระบวนการที่ เกี่ยวข้อง (Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) และหลักปฏิบัติที่ดีในการ ผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices: GMP)

2) การจัดการเพื่อรักษาระดับคุณภาพสินค้าและเพื่อเพิ่มอายุผลิตภัณฑ์ เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อรักษาระดับคุณภาพสินค้าส่งผลให้ยืดอายุของผลิตภัณฑ์เช่น การใช้สารเคมี หรือบรรจุภัณฑ์ในการป้องกันการเสื่อมเสียทางกายภาพเคมีและจุลินทรีย์

3) การจัดการเพื่อ ควบคมุอุณหภูมิ และความชื้น ตลอดโซ่อุปทานสินค้าให้อยู่ในระดับคงที่เหมาะสมตามชนิดผลิตภัณฑ์ ซึ่งอุณหภูมิและความชื้นต่ำระดับที่ี่เหมาะสมและคงที่ตลอด โซ่อุปทานช่วยลดการเติบโตของจุลินทรีย์ รวมทั้งการรักษาระดับคุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการเก็บที่นานขึ้น และคุณภาพใกล้เคียงของสด

4) การรักษาระดับคุณค่าทางโภชนาการในผลิตภัณฑ์ เป็นการใช้เทคโนโลยีใน ขั้นตอนต่างๆ ผสมผสานเพื่อลดระดับปฏิกิริยาเคมีที่ยังคงเกิดภายในผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์สดหลังการเก็บเกี่ยว 

-------------------------------------
 
🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่
💻 Web: www.iok2u.com
💻 Facebook: https://www.facebook.com/iok2u
📱 Line: @iok2u.com
📱 Twister: iok2u.com
💻 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
😍 ลงข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: Rainubon

      

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com