แนะนำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรมไทย ของสำนักโลจิสติกส์ ปี 2559

 

สำนักโลจิสติกส์ มุ่งยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมไทย ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานผ่านการดำเนินโครงการ Logistics Consult ด้วยการเข้าให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ในปี 2559 มีสถานประกอบการหรือโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ Logistics Consult เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำนวน 20 แห่ง ทั้งหมดได้รับคำปรึกษาแนะนำและร่วมปฏิบัติการปรับปรุงภายในองค์กรโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์จากบริษัทในระดับโลกทั้งด้านกระบวนการสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ การนำเสนอแนวทางและมาตรการปรับปรุงแก้ไขตามหลักวิชาการ และการพัฒนาปรับปรุงจนเห็นผลเป็นรูปธรรม  

ที่สามารถคิดมูลค่าได้ ทำให้สถานประกอบการไม่เพียงแต่จะได้รับความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปปรับหรือประยุกต์ใช้ในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทั้งในด้านกระบวนการวางแผน (Plan) การวางแผนความต้องการสินค้าของลูกค้า (Demand Planning) การจัดตารางการผลิตหลัก (Master Production Scheduling, MPS) การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirements Planning, MRP) จนถึงการวางแผนและการจัดตารางการผลิต (Advanced Planning and Scheduling, APS) การจัดซื้อจัดหา (Sourcing) การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์การผลิต (Manufacturing Logistics Improvement) การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า (Inventory and Warehouse Management) การจัดส่ง (Delivery) และการวิเคราะห์การส่งคืนสินค้า (Return)

หลังจากสำรวจและค้นหาปัญหาหลักด้านโลจิสติกส์ของโรงงาน แล้วดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ ก็จะนำไปสู่ขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติผ่านแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ตามกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ 9 กิจกรรม ได้แก่  

(1) การให้บริการลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ 

(2) การวางแผนจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ 

(3) การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ 

(4) การดำเนินการ ผลิต บรรจุ และขนส่ง 

(5) การเลือกสถานที่ตั้งของโรงงาน และการจัดการคลังสินค้า 

(6) การวางแผนกำลังการผลิต และการคาดการณ์ปริมาณความต้องการของลูกค้า 

(7) การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 

(8) การบริหารการจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้า และบรรจุหีบห่อ 

(9) กระบวนการโลจิสติกส์ย้อนกลั

จากนั้นดำเนินการตรวจสอบ และติดตามผล หากทุกอย่างบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ก็จะถูกกำหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้สถานประกอบการนั้นยึดถือเป็็็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ แต่ถ้าไม่สำเร็จก็ต้องกลับไปสู่กระบวนการค้นหาและวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้แผนภาพแสดงสาเหตุและผล (Fish Bone Diagram) เพิ่มเติม ทั้งหมดนี้ต้องการเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 

----------------------------------------
 
@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ
@ ที่มาข้อมูลเพิ่มเติม
- Web: www.iok2u.com
- FB: https://www.facebook.com/iOK2u
- Line: @iok2u
 
 

ผู้สนับสนุน (Sponser)

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
google
Kiattiphong Udomtanateera
Big Brother DIP
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
Geological Society of Thailand (GST)
อัลปั้มภาพ
Orapin Udomtanateera
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Fanpage KKUGTA

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>